Vítame Vás
na stránkach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene. Hlavným cieľom našej práce je podpora, ochrana a rozvoj verejného zdravia obyvateľstva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene vo svojom územnom obvode, ktorým sú okresy Zvolen, Detva a Krupina podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia plní svoje úlohy v oblastiach: hygiena životného prostredia, hygiena detí a mládeže, hygiena výživy, preventívne pracovné lekárstvo, epidemiológia, výchova ku zdraviu a zdravotnícka informatika a štatistika.                        MUDr. Viktor Kosmovský
                            regionálny hygienik