Poradenské centrum zdravia

"Celospoločenský integrovaný program intervencie proti neinfekčným chorobám – CINDI" sa začal v spádovej oblasti RÚVZ
so sídlom vo Zvolene realizovať v roku 1993.

Cieľom poradenského centra ochrany a podpory zdravia je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom
všeobecného a špecializovaného poradenstva. Poradenstvo je prioritne zamerané na zmeny spôsobu života. Poradenstvo
pozostáva z aktívneho vyhľadávania a stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických
neprenosných ochorení, poskytovania informácií o zásadách správneho spôsobu života. Poradenstvo má podporovať
motiváciu k zmenám spôsobu života pri predchádzaní najzávažnejším chronickým neprenosným ochoreniam.
Poradenské centrum podpory zdravia zabezpečuje a poskytuje individuálne a skupinové poradenstvo.


PORADENSKÉ CENTRUM ZDRAVIA
 • Všeobecná - základná poradňa zdravia

 • Poradňa na odvykanie od fajčenia

 • Poradňa na podporu očkovania


 • VŠEOBECNÁ – ZÁKLADNÁ PORADŇA ZDRAVIA
 • na vyšetrenie v poradni zdravia sa môžete objednať telefonicky na čísle: 045/ 555 23 23
 • vyšetruje sa každý utorok od 7,30 – 10,00 hod., doporučujeme objednať sa vopred
 • na vyšetrenie treba prísť na lačno
 • z kvapky krvi odobratej z prsta sa vyšetrí celkový cholesterol, triglyceridy, HDL cholesterol, glykémia
 • odmeria sa krvný tlak; tukomerom sa odmeria množstvo tuku v organizme
 • urobia sa základné antropometrické merania (váha, výška, obvod pásu, bokov)
 • poradíme Vám ako si udržať alebo zlepšiť zdravotný stav

 • V rámci všeobecnej – základnej poradne zdravia sa poskytuje aj poradenstvo na podporu pohybových aktivít.
  Príďte si zacvičiť!
  pohyb – zdravie – krása

  Vo všeobecnej - základnej poradni vyšetrujú:
  Mgr. Iveta Gondášová
  Alena Klimová

  telefón: 045/ 555 23 23,
  e-mail: zv.pz@uvzsr.sk

  PORADŇA NA ODVYKANIE OD FAJČENIA
  Pre tých, ktorí chcú zanechať fajčenie ponúkame poradenstvo v Poradni na odvykanie od fajčenia.
  Poradňa začala svoju činnosť v roku 1996. Pracuje v stredu od 14,30 do 16,00 hod. Je potrebné sa vopred objednať.

  Poradňu vedie a bližšie informácie podá,
  MUDr. Peter Reinhardt,
  telefón: 045/ 555 23 18

  PORADŇA NA PODPORU OČKOVANIA
  pri RÚVZ so sídlom vo Zvolene
  je zriadená na oddelení epidemiológie RÚVZ so sídlom vo Zvolene, Nádvorná č. 12.

  Poradňa poskytuje poradenstvo a konzultácie v týchto oblastiach: Informácie o očkovaní je možné získať priamo v poradni, každú stredu od 15,00 do 16,00 hod. alebo na telefónnom čísle
  045 / 555 23 58, 045 / 555 23 18.

  Poradňu vedie
  MUDr. Peter Reinhardt,
  vedúci oddelenia epidemiológie
  RÚVZ so sídlom vo Zvolene.

  Kontakt:
  telefón: 045 / 555 23 18
  e-mail: zv.epid@uvzsr.sk


    Úvodná strana