Aktuálne zákazy dodávky pitnej vody  -  aktualizované  16.02.2022    
RÚVZ so sídlom vo Zvolene vydal rozhodnutie o zákaze dodávky pitnej vody z vodného zdroja pre verejný vodovod a dodávky pitnej vody z verejných studní v nasledujúcich obciach: Sása - Podskalka
Obec Sása – Podskalka:  Vyšetrené ukazovatele vzorky vody nevyhovujú požiadavkám Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení noviel po stránke  mikrobiologickej (Koliformné baktérie 1,6x10ˡ KTJ/100 ml, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C 1,9x10² KTJ/ml).
 
Koliformné baktérie, Escherichiacoli a enterokoky sú baktérie, ktoré patria fyziologickému osídleniu črevného traktu človeka a vyšších živočíchov. K prenosu nákazy dyzentérie a iných črevných infekcií a gastroenteritíd môže dochádzať infikovanou vodou z takto znečisteného zdroja, do ktorého sa spomenuté baktérie môžu dostať s presakujúcou vodou z hnojísk, záchodov, odpadových vôd atď. Takto mikrobiologicky znečistená voda je pri požití priamym ohrozením zdravia ľudí.

Pri riadnom zdravotnom zabezpečení vody, t.j. pri dôslednej ochrane vodného zdroja a pri dezinfekcii, uvedené organizmy neprežívajú.
 
Vo Zvolene, dňa 16.02.2022