Vyhľadávanie

Informácie o ochrane osobných údajov

Informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Informácia pre dotknutú osobu IS: 01-personalisitika a mzdy-uchádzači o zamestnanie súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 02-správa registratúry súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 03-účtovné doklady  súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 04-oznamovanie protispoločenskej činnosti súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 05-podnety a podania súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 06-prevencia ochorení a iných porúch zdravia súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 07-register odbornej spôsobilosti súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 08-choroby z povolania súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 10-sťažnosti súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 11-štátny zdravotný dozor súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 12-žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 13-zverejňovanie zmlúv súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 15-súdne spory súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 16-kamerový systém - oprávnený záujem súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 17-priestupky súbor na stiahnutie

Informácia pre dotknutú osobu IS: 18-posudková činnosť súbor na stiahnutie