SVETOVÝ  DEŇ   VODY   2019   -  výsledky  rozborov  vzoriek

pri príležitosti svetového dňa vody boli vyšetrené vzorky vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Výsledky vyšetrenia môžu klienti  (ktorí odovzdali dňa 21.3.2019 vzorku v RÚVZ Zvolen) zistiť v nasledujúcom priloženom súbore:

   súbor na stiahnutie