Očkovací kalendár 2020 pre pravidelné očkovanie detí a dospelých  (platnosť od 1. 1. 2020) 
bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verej. zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov: očkovací kalendár pre rok 2020 v pdf , elektronický očkovací kalendár www UVZ SR