! Zmena zákona č. 355/2020 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia   od 21.7.2020   
(vzor tlačiva  oznámenie o začatí prevádzky )

Od 21.7.2020 je platný a účinný zákonč. 198/2020 Z. z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatrením na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
 
 
Týmto zákonom bol novelizovaný aj zákonč. 355/2020 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novelizované ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad nebude musieť rozhodnúť uviesť do prevádzkyPri zariadeniach, ktoré nemajú povinnosť predložiť návrh na vydanie rozhodnutia je potrebné doručiť príslušnému regionálnemu úradu oznámenie o začatí prevádzky.
 
 
Povinnosť predložiť návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a)  sa už nebude vzťahovať na:
  • priestory, pre ktoré už bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa za podmienky, že nedošlo k zmene podmienok prevádzky
  • ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb
  • telovýchovno-športové zariadenia
  • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
  • prevádzka verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a zariadeniami s ambulantným predajom
  • administratívne priestory
  • priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečný spotrebiteľ, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín (tj. aj výživových doplnkov) .