Vyhľadávanie

Vedenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene

Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA
generálny tajomník služobného úradu
regionálny hygienik
Telefon: 045/ 555 23 01


Ing. Katarína Kramárová, MPH
zástupca generálneho tajomníka služobného úradu
zástupca regionálneho hygienika
Telefon: 045/ 555 23 11


Podávanie sťažností

a) Ako možno podať sťažnosť:
Sťažnosť možno podať:
Písomne na adrese: Regionálny úrad verejného  zdravotníctva, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen
Ústne do záznamu: na ktoromkoľvek odbornom oddelení
Elektronickou poštou: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

b) Čo musí sťažnosť obsahovať:
Sťažnosť musí obsahovať nasledovné údaje:
  • Ak je sťažovateľom fyzická osoba: Meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa.
  • Ak sťažnosť podáva právnická osoba: Názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať
  • Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké
    nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.
c) Ústna sťažnosť:
Zamestnanec, ktorý sťažnosť prijal, vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní písomný záznam o ústnej sťažnosti ( viď príloha č. 1 ). Pokiaľ nebude sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti spolupracovať alebo sa bude domáhať činnosti v rozpore s právnymi predpismi zamestnanec nie je povinný záznam vyhotoviť. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, zamestnanec takúto sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, zamestnanec záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.

d) Sťažnosť podaná elektronickou poštou:
Sťažnosť podaná elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná elektronickou poštou, sťažnosť sa odloží. Sťažnosť podaná elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť.

e) Pokiaľ sťažnosť podá viac sťažovateľov spoločne:
Pokiaľ nie je v sťažnosti uvedené komu sa majú písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti doručovať, písomnosti sa zašlú sťažovateľovi, ktorý je uvedený ako prvý a uvádza údaje uvedené v bode b).

Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú.