Vyhľadávanie

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

Vedúci: Mgr. Jana Mihálová
Telefón: 045/ 555 23 54

Hygiena životného prostredia a zdravia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca.

Náplň práce oddelenia:

  • Posudzovacia činnosť (posudzovanie umiestnenia, technického a stavebného riešenia z hľadiska ochrany životného prostredia a verejného zdravia) a vydávanie záväzných stanovísk k návrhom na:
   - územnoplánovacie podklady
   - územné plány miest a obcí
   - územné konanie stavieb
   - kolaudáciu stavieb
   - zmenu v užívaní stavieb
   - určenie osobitného režimu území
   - využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
  • Posudzovacia činnosť a vydávanie rozhodnutí o návrhoch na:
  • - uvedenie priestorov do prevádzky a zmeny v ich prevádzkovaní, vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní
   - vodárenskú úpravu pitnej vody
   - nakladanie s nebezpečným odpadom
   - zriaďovanie a prevádzku pohrebísk, pohrebnej služby, krematória
  • Výkon štátneho zdravotného dozoru (kontrola priestorového usporiadania, vybavenia, celkovej čistoty prevádzky, odbornej a zdravotnej spôsobilosti personálu,  dodržiavania pracovných postupov a schválených prevádzkových poriadkov):
  • - v zariadeniach, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom (kaderníctvá, holičstvá, kozmetiky,pedikúry, manikúry, sauny, soláriá, masáže, tetovacie štúdiá, piercing, zariadenia na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb)- v zdravotníckych zariadeniach
   - v ubytovacích zariadeniach
   - v telovýchovných zariadeniach
   - na pohrebiskách a v pohrebných službách
   - nad kvalitou pitnej vody v hromadnom zásobovaní
   - nad kvalitou vody na kúpanie na kúpaliskách a v iných rekreačných bazénoch
   - v dozorovaných zariadeniach kontrola dodržiavania zákona 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení noviel