Vyhľadávanie

Oddelenie hygieny detí a mládeže
 
Vedúci : MUDr. Margaréta Launerová
Telefón: 045/ 555 23 55

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor plniaci úlohy verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť oddelenia je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia detí a mládeže vrátane vysokoškolákov a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podporu správneho životného štýlu detí a mládeže a výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.

Náplň práce oddelenia: monitorovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu detí a mládeže
 • monitorovanie a vyhodnocovanie telesného rastu a vývinu detí a mládeže
 • sledovanie a hodnotenie pozitívnych a negatívnych vplyvov životného a pracovného prostredia a životného štýlu na vývin organizmu a jeho zdravotný stav so zvláštnym zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a porúch
 • vykonávanie identifikácie zdravotných rizík a navrhovanie riešenia v oblasti ochrany, podpory a rozvíjania zdravia detí a mládeže
 • spracovávanie, presadzovanie a vyhodnocovanie opatrení a programov
    - ochrany zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže
    - všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže
    - prevencie vybraných chorôb a porúch
 • stanovovanie zdravotných kritérií pre prostredie a životný štýl detí a mládeže na regionálnej úrovni
 • vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad plnením povinností stanovených zákonom a predpismi súvisiacimi s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí a mládeže, vykonávanie úradnej kontroly potravín
 • informovanie a vzdelávanie obyvateľstva v oblasti zdravia detí a mládeže, podporovanie individuálnych snáh obyvateľov o zlepšenie zdravia detí a mládeže
 • vykonávanie poradenskej činnosti v rámci poradenských centier ochrany a podpory zdravia detí a mládeže
 • vykonávanie konzultačnej činnosti

 Štátny zdravotný dozor

Štátny zdravotný dozor nad vytváraním a ochranou zdravých životných a pracovných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže a to v nasledujúcich typoch výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti a mládež v okresoch Zvolen, Detva a Krupina:

  • detské jasle
  • materské centrá
  • detské centrá, tzv. hodinové škôlky
  • predškolské zariadenia: materské školy, špeciálne materské školy, súkromné materské školy
  • základné školy a materské školy
  • základné školy, špeciálne základné školy
  • zariadenia mimoškolskej výchovy : školské kluby detí, strediská záujmovej činnosti pri ZŠ
  • gymnáziá
  • stredné odborné školy, združené stredné školy
  • stredné odborné učilištia
  • strediská praktického vyučovania
  • pracoviská praktického vyučovania
  • fakulty  TU vo Zvolene 
  • domovy sociálnych služieb pre deti
  • domovy mládeže pri stredných školách
  • domovy mládeže pri TU vo Zvolene
  • detské domovy
  • telovýchovné zariadenia: telocvične pri ZŠ, SŠ, bazény, vonkajšie telovýchovné plochy, športoviská, detské ihriská, pieskoviská
  • zotavovacie podujatia pre deti: školy v prírode, prímestské rekreácie, letné a zimné zotavovacie podujatia
  • ostatné:  jazykové školy pre deti a mládež, základné umelecké školy, súkromné umelecké školy, pedagogicko-psychologické poradne
  • štátny zdravotný a potravinový dozor v stravovacích zariadeniach -  zariadeniach školského stravovania:  školské jedálne a školské bufety
  • - odber a vyhodnotenie sterov z pracovných plôch, kuchynského náradia, náčinia, rúk a pracovných odevov kuchynského personálu, návrh opatrení, ukladanie sankcií
   - odber stravy za účelom vyhodnotenia jej energetickej a biologickej hodnoty, vyhodnotenie pestrosti stravy, návrh  opatrení, ukladanie sankcií
 • spracovanie a hodnotenie výsledkov meraní fyzikálnych a chemických faktorov vo výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadeniach pre deti a mladistvých: tepelná pohoda, svetelná pohoda, hlučnosť, prašnosť, formaldehyd v stavbách na báze drevotriesky
 • pitná voda – odber vzoriek a hodnotenie jej kvality, navrhovanie opatrení, ukladanie sankcií
 • voda na kúpanie – odber vzoriek a hodnotenie jej kvality, navrhovanie opatrení, ukladanie sankcií


Príprava podkladov pre rozhodovaciu činnosť orgánu verejného zdravotníctva

 • príprava podkladov pre vydávanie záväzného stanoviska

- k územnoplánovacím podkladom, ak boli RÚVZ predložené

       - k návrhom na kolaudáciu stavieb  a k návrhom na zmenu v užívaní  stavieb
 • príprava podkladov pre vydávanie rozhodnutí
  - na  uvedenie priestorov do prevádzky a na  zmeny v ich prevádzkovaní  v prípadoch, ak  činnosť , ktorá sa má v stavbách vykonávať, bude podliehať výkonu  štátneho zdravotného dozoru vrátane návrhov na schválenie  prevádzkových poriadkov a ich zmien
  - schválenie alebo zmenu prevádzkového poriadku
  - zotavovacie podujatia


Ďalšie činnosti:

 • metodická, konzultačná a expertízna činnosť pre právnické a fyzické osoby a ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia detí a mladistvých
 • prešetrovanie sťažností
 
Úsek podpory zdravia 
je súčasťou oddelenia hygieny detí a mládeže


Vedúci: MUDr. Margaréta Launerová
Telefón: 045/ 555 23 55

Úsek podpory zdravia - Poradenské centrum zdravia – Poradňa zdravia:

Mgr. Iveta Gondášová
Telefón:  045/ 555 23 23    045/ 555 23 17

Podpora zdravia
je odbor interdisciplinárneho charakteru, ktorého poslaním je rozširovať informácie a formovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov zamerané na zdravotnú výchovu, ochranu, podporu, rozvoj a zachovanie zdravia. Hlavným cieľom odboru je upevňovať, ochraňovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľov na starostlivosti o svoje zdravie a tým aj zdravie celej spoločnosti.
Podpora zdravia je proces, ktorý umožňuje ľuďom zvyšovať kontrolu nad vlastným zdravím a zlepšovať ho. Je potrebné usmerňovať schopnosti jednotlivca zvládať rizikové – škodlivé faktory pre zdravie. Ide o zodpovednosť i právo celej spoločnosti na zdravie s dôrazom na schopnosť i zodpovednosť jednotlivca starať sa aktívne o svoje zdravie a urobiť niečo pozitívne pre vlastné zdravie. Úlohou podpory zdravia je cieľavedome vytvárať možnosti vzdelávania zamerané na zlepšenie zdravotnej gramotnosti, osvojenie si poznatkov a správnych životných návykov ako aktívne pôsobiť na faktory, ktoré majú vplyv na zdravie jednotlivca a celej komunity.

Verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti. Determinanty zdravia sú faktory určujúce zdravie, ktorými sú životné prostredie, genetické faktory, zdravotná starostlivosť, ochrana a podpory zdravia a spôsob života.
Oddelenie plní Národný program podpory zdravia prijatý vládou SR, ktorého základným cieľom je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov SR v súlade s programom Svetovej zdravotníckej organizácie ( WHO ).
Činnosť oddelenia je veľmi rôznorodá. Uskutočňujú sa prednášky, besedy pre široké spektrum populácie ( školy, kluby dôchodcov a pod. ) na aktuálne zdravotnovýchovné témy súčasnosti ( problematika drog, alkoholizmu, fajčenia, HIV/AIDS, problematika zdravej výživy, zdravý životný štýl, rizikové faktory srdcovocievnych chorôb, životospráva v staršom veku ).

Oddelenie poskytuje zdravotnovýchovné informácie, ktoré sa zverejňujú aj na www stránkach mestských úradov v spádovej oblasti.

Viac informácií o činnosti a aktivitách pracovnej skupiny Podpory zdravia môžete nájsť v časti Podpora zdravia hlavného menu.


Vybrané právne predpisy