Vyhľadávanie

Oddelenie hygieny výživy

Vedúci: Ing. Katarína Kramárová, MPH
Telefón: 045/ 555 23 57
 
Hygiena výživy je interdisciplinárny odbor, ktorý sa podieľa na riešení vplyvu výživy na zdravie populácie v konkrétnych podmienkach života človeka. Zaoberá sa zdravou výživou obyvateľstva a ochranou zdravotnej bezpečnosti potravín.
Zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NV SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení noviel, Potravinového kódexu SR, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č.852/2004 ohygiene potravín, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č.882/2004 o úradných kontrolách
Náplň práce oddelenia:

a) rozhodovacia a posudková činnosť :
  • návrhy na územné konanie
  • návrhy na kolaudáciu stavieb, návrhy na zmenu v užívaní stavieb
  • návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky
  • schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu
b) výkon štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného stravovania, sledovanie zdravotnej bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov pravidelným odberom vzoriek podľa vypracovaného plánu, hodnotenie laboratórnych výsledkov

c) úradná kontrola potravín:
  • nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a umiestňovaním na trh, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj o detskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu
  • nad výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh
  • nad umiestňovaním potravín na trh z hľadiska zdravotnej neškodnosti
  • nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín
  • nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania
d) plnenie programov a projektov

e) sledovanie zdravotnej bezchybnosti základných predmetov dennej potreby prichádzajúcich do styku s potravinami odberom vzoriek a hodnotením laboratórnych výsledkov

Informácie o nebezpečných výrobkoch:

Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá   -  RAPID ALERT SYSTEM  - výmena informácií o opatreniach v rámci zaistenia bezpečnosti potravín
www.svssr.sk
www.uvzsr.sk

Nebezpečné nepotravinárske spotrebné výrobky – kozmetika  - systém RAPEX
www.soi.sk
www.uvzsr.sk
http://ec.europa.eu

Prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania

V prílohe je k dispozícii vzor – formulár prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania. Formulár si vytlačte a to, čo sa týka Vášho zariadenia zaškrtajte. Vyplnený formulár aj s prílohami prineste do podateľne RÚVZ so sídlom vo Zvolene v 3 kópiách.
V prípade nejasností sa obráťte na pracovníkov oddelenia hygieny vyživy, tel.: 045/ 555 23 57.