Vyhľadávanie

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

Vedúci: Mgr. Martin Pocklan, MPH, MHA
Telefón: 045/ 555 23 56 


Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá:

  • sledovaním a hodnotením vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím
  • usmerňovaním celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce, so zohľadnením a skúmaním aj mimopracovných vplyvov
  • ovplyvňovaním rozvoja a podpory zdravia pracovníkov
  Náplň práce oddelenia:
  • výkon štátneho zdravotného dozoru
  • príprava podkladov pre vydávanie rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva na:
   - uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného alebo pracovného prostredia na uvedenie  priestorov do skúšobnej prevádzky
   - používanie biologických faktorov, na zmeny ich použitia a na činnosti, ktoré môžu mať za následok vystavenie zamestnancov biologickým faktorom          
   - skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlí
   - činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku
   - nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov
   - schválenie alebo zmenu prevádzkového poriadku
   - odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
   - zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác
  • príprava podkladov pre vydávanie záväzného stanoviska  k:
  • - územno-plánovacím podkladom, ak boli RÚVZ Zvolen predložené
   - územným plánom a k návrhom na územné konanie
   - návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb
  • sledovanie podmienok práce vybraných skupín zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých, tehotných žien, dojčiacich žien, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím
  • odborné stanoviská k utváraniu podmienok na pozitívny rozvoj zdravia zamestnancov, k zriaďovaniu chránených pracovísk pre osoby so zdravotným postihnutím
  • posudzovanie podmienok práce a záťaže faktormi práce a pracovného prostredia pri prešetrovaní podozrení na choroby z povolania a iné poškodenie zdravia z práce, spolupráca s lekárom z odboru klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, ktorý na základe poskytnutých výsledkov prešetrenia a hodnotenia priznáva chorobu z povolania
  • spolupráca s odborom klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie najmä pri predchádzaní poškodzovania zdravia škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia, zlepšovanie zdravotného stavu zamestnancov, podporovanie zdravého spôsobu života a udržiavanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
  • realizácia programov a projektov na ochranu zdravia
  • príprava podkladov a vecných pripomienok k novým legislatívnym úpravám v oblasti ochrany zdravia
  • konzultácia a poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov v problematike ochrany, podpory a rozvoja zdravia pri práci
  • kontrola a usmerňovanie práce tímov pracovnej zdravotnej služby
  • spolupráca s IBP v Banskej Bystrici pri realizácii spoločných previerok týkajúcich sa problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • spolupráca s orgánmi verejnej správy (štátnej i samosprávy) a inými inštitúciami na národnej a medzinárodnej úrovni v ochrane, rozvoji a podpore zdravia zamestnancov
  • vedenie registra rizikových prác
  • uchovávanie zdravotných záznamov a záznamov o expozícii zamestnancov odovzdané povinnými subjektmi po ukončení ich činnosti
  • ukladanie sankčných opatrení pri porušení ustanovení právnych predpisov pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a neplnení opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru
  • poskytovanie informácii v rámci zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam (rizikové práce, choroby z povolania, výročné správy, protokoly z meraní faktorov)
 Riešené programy a projekty

Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce
Intervencie na podporu zdravia pri práci
Ľudský biomonitoring – sledovanie záťaže skupín obyvateľstva vybraným chemickým faktorom v životnom a pracovnom prostredí
Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách