Vyhľadávanie

Oddelenie epidemiológie

Vedúci: Mgr. Jana Sitášová
Telefón: 045/ 555 23 58, 045/ 555 23 39

Náplň práce oddelenia:

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, predmetom činnosti ktorého je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmetom činnosti epidemiológie prenosných chorôb je aj proces šírenia nákazy. Cieľom epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať.

  • sledovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie
  • analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb
  • surveillance vybraných nákaz
  • riadenie a koordinácia opatrení, vrátane riadenia výkonov špecifickej profylaxie
  • riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy
  • sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení
  • kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy
  • hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov
  • konzultatívna činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám
  • štátny zdravotný dozor v lôžkových a ambulantných zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb