Vyhľadávanie

Ako možno získať informácie


Informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) možno získať:


v pracovných dňoch v čase: 7:00 – 11:00; 13:00 – 14:30

- písomne na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen
- ústne (osobne, telefonicky) na odborných oddeleniach
- elektronickou poštou Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- iným, technicky vykonateľným spôsobom na vyššie uvedenej adrese


Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
  • ktorej povinnej osobe je určená (t.j. ktorému orgánu štátnej správy, obci a pod.)
  • kto ju podáva (meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, v prípade možnosti aj telefónne číslo)
  • ktorých informácií sa žiadosť týka
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technicky nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou, elektronickou poštou)
Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne sa s ním iný spôsob sprístupnenia informácie.

Žiadosti podľa zákona o slobode informácií sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak.