Vyhľadávanie

 

Vnútorný predpis,
ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
 1. Účelom je zabezpečiť právo na slobodný prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (ďalej len „úrad“). Ide o podrobnú úpravu jedného zo základných práv zaručených Ústavou SR – práva na informácie (Čl. 26 ústavy) a prístup k informáciám (§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z.).
 2. Vnútorný predpis podrobnejšie  upravuje postupy  pri poskytovaní informácií podľa zákona. Každé obmedzenie práva na informáciu musí mať zákonný dôvod a musí byť žiadateľovi riadne zdôvodnené.
 3. Podľa tohto vnútorného predpisu je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (ďalej len „zákon“)  úrad.
 4. Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada o sprístupnenie informácií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu.
Čl. 2
Poskytovanie informácie
  1. Informácie sa poskytujú dvoma spôsobmi – zverejnením a sprístupnením na základe žiadosti.
  2. Zverejnená informácia je informácia:
   a) publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát, ktorý umožňuje jej zápis, prehliadanie a uchovávanie,
   alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu
   b) umožňujúca hromadný prístup pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä prostredníctvom siete internetu.
 1. Povinné zverejňovanie informácií podľa  § 5 zákona zabezpečuje zamestnanec zodpovedný  za vedenie evidencie žiadostí v Podateľni (ďalej len Podateľňa) v spolupráci s vedúcimi oddelení. Informácie sa zverejňujú v sídle úradu na informačných tabuľách.
 2. Povinné zverejňovanie informácií umožňujúcim hromadný prístup prostredníctvom siete internetu zabezpečuje zamestnanec na úseku zdravotníckej informatiky a štatistiky v spolupráci s vedúcimi oddelení a Podateľňou.
 3. Úrad umožňuje žiadateľom získať kópiu zverejnenej informácie.
 4. Všetky ďalšie informácie sa poskytujú na žiadosť.
 5. Informácie sa poskytujú v akejkoľvek vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odkopírovaním informácií na technický nosič dát, ústne, nahliadnutím do spisu, odpisom, výpisom, kópiou, telefonicky, elektronicky,  poštou,  prípadne odkazom na už zverejnené informácie. Ak informáciu nie je možné sprístupniť vo forme požadovanej žiadateľom, úrad dohodne so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
 6. Úrad poskytuje iba taký rozsah informácií, ktoré ma k dispozícii.
 7. Na obmedzenia zverejňovania informácií sa použijú ustanovenia § 8 až 12.
 8. O obmedzení prístupu k informáciám rozhoduje vedúci služobného úradu (ďalej len vedúci).
 9. Sprievodná informácia úzko súvisí s požadovanou informáciou. Informuje napr. či požadovaná informácia existuje, definuje pôvod informácie, dôvod, prečo nemožno informáciu poskytnúť a pod. Môže byť súčasťou poskytovanej informácie. Ak úrad žiadosť o sprístupnenie informácií odmietne celkom alebo čiastočne, je sprievodná informácia súčasťou odôvodnenia.
Čl. 3
Podanie žiadosti o sprístupnenie informácií
Žiadosť možno podať písomne, ústne (viď príloha č. 1), elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom v pracovných dňoch v čase: 7:00 – 11:00; 13:00 – 14:30

- písomne na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 12, 960 01 Zvolen
- ústne (osobne, telefonicky) na odborných oddeleniach
- elektronickou poštou Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- iným, technicky vykonateľným spôsobom na vyššie uvedenej adrese
Čl. 4
Obsah žiadosti
Zo žiadosti musí byť zrejmé:
 • ktorej povinnej osobe je určená (t.j. ktorému orgánu štátnej správy, obci a pod.)
 • kto ju podáva (meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, v prípade možnosti aj telefónne číslo)
 • ktorých informácií sa žiadosť týka
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje  (ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technicky nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou, elektronickou poštou)
Ak žiadateľ požiada  o potvrdenie podania žiadosti, zamestnanec, ktorý žiadosť prebral, potvrdí žiadateľovi podanie žiadosti a oznámi mu predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.
Čl. 5
Vybavenie žiadosti
Zamestnanec  na Podateľni žiadosť zaeviduje v PC v programe WinASU a následnev centrálnej evidencii žiadostí. Po zaevidovaní  vedúci žiadosť posúdi a pridelí na oddelenie, ktoré  bude žiadosť vybavovať.  Pridelená žiadosť je bezodkladne daná na oddelenie. Vedúci oddelenia zabezpečí jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Odkáže na zverejnenú informáciu
Ak žiadosť smeruje k už zverejnenému údaju, vedúci oddelenia zabezpečí žiadateľovi oznámenie (namiesto sprístupnenia informácií) údajov, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.  Ak aj napriek tomu žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, informácie sa žiadateľovi sprístupnia.
 1. Postúpi žiadosť
 2. Ak úrad nemá požadovanú informáciu k dispozícii a vie, kde možno takúto informáciu získať, postúpi žiadosť tej povinnej osobe, ktorá disponuje požadovanými informáciami. V opačnom prípade sa žiadosť odmietne rozhodnutím (viď príloha č. 2). O postúpení žiadosti úrad žiadateľa oboznámi bezodkladne.
 3. Sprístupní informáciu
 4. V prípade, že úrad má požadovanú informáciu k dispozícii a jej sprístupneniu nebráni iný právny predpis, informáciu sprístupní . Za vybavenie žiadosti zodpovedajú vedúci oddelení. Takto vybavenú informáciu odovzdajú na Podateľňu. Podateľňa vydá rozhodnutie zápisom v spise. Do spisu zapíše nasledujúce skutočnosti: kto a kedy požiadal o informáciu, o akú informáciu išlo, spôsob, akým bola informácia sprístupnená, dátum, kedy bola informácia sprístupnená a tiež meno osoby, ktorá vec vybavila a dátum, kedy bol o tejto skutočnosti vykonaný samotný zápis v spise. Spis obsahuje žiadosť, vybavenú informáciu (v prípade, že sa jedná o väčší rozsah informácií, alebo sa informácia posiela napr. na nosiči dát, informácia je uložená na príslušnom oddelení, ktoré informáciu vybavovalo) a faktúra, alebo odpustenie úhrady.
 5. Nesprístupní informáciu
 6. Ak úrad nevyhovie žiadosti, resp. jej časti, musí o tom vydať písomné rozhodnutie (viď príloha č. 2). O nesprístupnení informacií rozhoduje riaditeľ.
Čl. 6
Vybavenie žiadosti osobe so zmyslovým postihnutím
Osoba so zmyslovým postihnutím je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní. Informácie sa takejto osobe poskytujú prístupnou formou.
Osoba nevidiaca - pri podaní žiadosti musí predložiť kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“. Požadovaná informácia jej bude poskytnutá prístupnou formou, za ktorú sa považuje informácia napísaná slepeckým (Braillovým) písmom.
Osoba slabozraká - pri podaní žiadosti musí predložiť kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Požadovaná informácia jej bude poskytnutá prístupnou formou, za ktorú sa považuje informácia napísaná zväčšeným typom písma

Keďže úrad nemá k dispozícii špeciálne zariadenia prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, vedúci oddelenia ktoré žiadosť vybavuje, je povinný zabezpečiť, aby bola žiadosť vybavená v požadovanej prístupnej forme. Môže požiadať osobu, ktorá má takéto zariadenie k dispozícii, bezodkladne o vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie.

Osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá – v žiadosti uvedie, akým spôsobom požaduje sprístupnenie informácie.

Žiadateľ sa môže dohodnúť aj na inom spôsobe sprístupnenia informácie.
Čl. 7
Evidencia žiadostí
  1. Evidenciu žiadostí vedie Podateľňa. Evidencia je vedená manuálne a je vedená oddelene od ostatných žiadostí.
  2. Evidencia obsahuje najmä:
a) poradové číslo
b) dátum podania žiadosti
c) meno, priezvisko (u právnických osôb názov) a adresa  žiadateľa
d) forma podania žiadosti: písomne, ústne (osobne, telefonicky), elektronickou poštou, iným technicky
     vykonateľným spôsobom
e) obsah vyžiadanej  informácie
f) navrhovaný spôsob poskytnutia informácie:
g) oddelenie, ktoré informáciu vybavuje
h) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, vydanie rozhodnutia alebo odstúpenie žiadosti), dátum a forma
i) úhrada nákladov
j) opravný prostriedok
 1. Evidencia za kalendárny rok sa ukončí posledný deň príslušného kalendárneho  roka.
Čl. 8
Lehoty na vybavenie žiadosti
 1. Dátum podania žiadosti je deň doručenia žiadosti na úrad, aj v prípade že ide o postúpenú žiadosť.
 2. Vedúci oddelenia je povinný zabezpečiť vybavenie žiadosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe prístupnou formou, ak zákon neustanovuje inak.
 3. Zo závažných dôvodov môže vedúci oddelenia predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti najviac o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Závažnými dôvodmi sú:
  • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo úradu,
  • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti
  • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
 4. O tejto skutočnosti vedúci oddelenia zabezpečí, aby bol žiadateľ bezodkladne upovedomený, najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie informácie. V oznámení o predĺžení lehoty sa uvedú dôvody predĺženia lehoty.
 5. V prípade, že žiadosť o sprístupnenie informácií nemá predpísané náležitosti, vedúci oddelenia zabezpečí bezodkladné vyzvanie žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil a zároveň poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť sa odloží.
 6. Žiadosť sa postupuje do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe. Lehota na sprístupnenie informácie sa v tomto prípade začína od momentu, keď žiadosť dostala povinná osoba, ktorá má informáciu k dispozícii.
 7. Vedúci oddelenia zabezpečí žiadateľovi oznámenie údajov, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti.
 8. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, lehota začína plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.
Čl. 9
Úhrada nákladov
 1. Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená v Cenníku úhrad za sprístupnenie informácií. Cenník vypracúva a aktualizuje pracovník Podateľne v spolupráci s vedúcim Osobného úradu.
 2. O odpustení úhrady rozhoduje vedúci.
 3. Odpustenie úhrady, alebo faktúru za poskytnutie informácií vypracúva Podateľňa.
 4. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša úrad.
Čl. 10
Opravný prostriedok
Na ustanovenie Čl. 10 sa použije § 19 zákona.
Čl. 11
Účinnosť

Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť 1.1.2009

MUDr. Viktor Kosmovský
vedúci služobného úradu