Vyhľadávanie

(platný od 1.2.2019)
Tlač alebo fotokópia dokumentu:
A4 jednostranne 1 ks 0,07 €
A4 obojstranne 1 ks 0,14 €
A3 jednostranne 1 ks 0,14 €
A3 obojstranne 1 ks   0,28 €
Obálka:    
malá 1 ks 0,03 €
stredná 1 ks 0,03 €
veľká 1 ks 0,07 €
s doručenkou 1 ks 0,07 €
do vlastných rúk 1 ks 0,07 €
malá obálka na disketu, CD, DVD 1 ks 0,17 €
veľká obálka na disketu, CD, DVD 1 ks 0,33 €
Disketa, CD  nosič, DVD nosič 1 ks 0,50 €

Poštovné – v zmysle platného cenníka služieb Slovenskej pošty, a.s.:
www.posta.sk

Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov.  Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne.  Žiadateľovi s ťažkým zdravotným postihnutím sa informácie poskytujú bezplatne.

Žiadateľ môže uhradiť náklady:
- poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom na účet v banke, v hotovosti do pokladne

Vo Zvolene, 01.02.2019

Mgr., MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA
generálny tajomník služobného úradu