Vyhľadávanie

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia


Zákon č. 355/ 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušný orgán štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva vydá rozhodnutie alebo záväzné stanovisko  na  základe
žiadosti  osôb uvedených v § 52  citovaného zákona  podľa § 13.

Čo musí obsahovať žiadosť?

PRÁVNICKÁ OSOBA:  
  Obchodné meno, sídlo žiadateľa  
  Meno adresáta
( Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
vo Zvolene, Nádvorná 3366/ 12, 960 01 Zvolen )
  Opis činnosti, ktorá je predmetom návrhu  
  Sídlo posudzovanej prevádzky  
  Meno a trvalé bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej
za prevádzkovanie posudzovaných činností
  IČO  
  Telefonický príp. iný kontakt  
FYZICKÁ OSOBA:  
  Meno, priezvisko, trvalé bydlisko  
  Meno adresáta
( Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
vo Zvolene, Nádvorná 3366/ 12, 960 01 Zvolen )
  Opis činnosti, ktorá je predmetom návrhu  
  Sídlo posudzovanej prevádzky  
  Meno a trvalé bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej
za prevádzkovanie posudzovaných činností
  IČO, ak bolo pridelené  
  Telefonický príp. iný kontakt  
POŽADOVANÉ PRÍLOHY KU ŽIADOSTI:
  Zaplatený správny poplatok v sume 50,00 €  
  Projektová dokumentácia  
  Prevádzkový poriadok
( náležitosti prevádzkového poriadku pre jednotlivé typy – druhy
prevádzok/ zariadení sú uvedené v príslušných nariadeniach
vlády pozri  časť Legislatíva )
3x
  Nájomná zmluva, list vlastníctva ( kópia ) 2x
  Doklad o oprávnení na podnikanie – živnostenský list
alebo výpis z obchodného registra ( kópia )
2x
  Doklad o vyučení ( kópia ) 2x
  Zdravotný preukaz ( kópia ) 2x
  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
epidemiologicky závažných činností ( kópia )
2x
  Kolaudačné rozhodnutie 2x
  Zmena užívania stavby 2x
  prípadne iné potrebné doklady, informácie poskytnú na odborných oddeleniach


Možnosti zaplatenia správneho poplatku

Správne poplatky možno uhradiť:
    a)     v hotovosti v pokladni úradu
    b)     potvrdením o evidencii poplatku (požadovanej hodnoty) zakúpeným na pracoviskách Slovenskej pošty, a. s., súčasne je potrebné predložiť aj doklad o zakúpení Potvrdenia
    c)     prevodom na bankový účet po odovzdaní a prijatí žiadosti v podateľni RÚVZ Zvolen a na základe vystaveného platobného predpisu z podateľne RÚVZ Zvolen
 
Vo Zvolene, 08.10.2018