Vyhľadávanie

 Poplatky – vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia    (podané žiadosti)


S účinnosťou od 1. októbra 2012 sa mení výška správnych poplatkov za podanie žiadosti na vydanie záväzného stanoviska
alebo rozhodnutia.

Vybraté zo zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov:

Príloha:
Prehľad sadzobníka správnych poplatkov
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150:

f) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva* 50 €
g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f) 10 €

* § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene
   a doplnení niektorých zákonov

Správne poplatky možno uhradiť:

a)  v hotovosti v podateľni úradu

b)  Potvrdením o evidencii poplatku (požadovanej hodnoty) zakúpeným na pracoviskách Slovenskej pošty, a. s., súčasne je
     potrebné predložiť doklad o zakúpení Potvrdenia

c)  prevodom na bankový účet  po prijatí žiadosti na podateľni a vystavení platobného predpisu z podateľne RÚVZ Zvolen
 
 
Od 1. januára 2015 sa kolkové známky neprijímajú.


Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
 
- štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa XVI. Časti sadzobníka

- Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky

- diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva
požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť


Vo Zvolene,  08.10.2018