Vyhľadávanie

Čo je odborná spôsobilosť?


Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, štvrtá časť Odborná spôsobilosť, § 15 - § 16.

Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania a odbornej praxe alebo úspešné vykonanie skúšky, ak zákon  neustanovuje inak. Je osobitnou podmienkou na vykonávanie niektorých činností.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností:
- diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 k vyhláške č. 585/2008 Z. z.
- osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti

Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia ( zák. č. 355/2007 Z. z. § 2 ods. 1 písm. r , vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, § 22 ).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti: ( 355/2007 Z. z. § 15 ods. 2, § 16 ods. 29 -31 ):
   a) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení,
   b) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
   c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
   d) pri výrobe kozmetických výrobkov

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe úspešne vykonanej skúšky pred komisiou zriadenou regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

V Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene je zriadená komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti podľa § 15 ods. 2, písm. a, b, c zák. č. 355/2007 Z. z.

Epidemiologicky závažná činnosť – výroba kozmetických výrobkov – informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave (www.uvzsr.sk)

Nákup, predaj a spracúvanie húb – informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (www.vzbb.sk)

Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a práca s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie – informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (www.vzbb.sk)

Práca s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami – informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (www.vzbb.sk)

Pre žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi jedovatými látkami a prípravkami, s jedovatými látkami a prípravkami, s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, ktoré sú určené konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení a ich distribúciu a pre žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi jedovatých látok a prípravkov, jedovatých látok a prípravkov, dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie platia ustanovenia § 16 ods. 12, 18 – 27 zákona č. 355/2007 Z. z.


Zoznam vzdelávacích inštitúcií,
ktorých diplom alebo vysvedčenie preukazuje odbornú
spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

1.    lekárska fakulta
2.    farmaceutická fakulta
3.    fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce
4.    prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia
5.    veterinárna fakulta
6.    fakulta chemickej a potravinárskej technológie
7.    stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby
8.    fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve
9.    stredná zdravotnícka škola
10. stredná hotelová škola
11. stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe
12. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby
13. stredné odborné učilište vodohospodárske
14. stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo
15. vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o        ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
16. stredná veterinárna škola

Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti:

  • Osvedčenia udelené po 31. máji 2010 sú vydávané na dobu neurčitú.
  • Osvedčenia udelené a platné na dobu určitú do 31. mája 2010 a neskôr sa považujú za osvedčenia udelené na dobu neurčitú.
  • Osvedčenia udelené a platnéna dobu určitú do 30. mája 2010 alebo skôr sa končia dňom uvedeným na osvedčení (je potrebné
         znova požiadať o udelenie odbornej  spôsobilosti).

Podľa § 16 ods. 34 zákona č. 355/2007 Z. z. sa odborná spôsobilosť uznáva osobám, ktoré získali potrebnú kvalifikáciu v inom členskom štáte alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.


31.5.2010