Vyhľadávanie

Výroba, manipulácia a uvádzanie do obehu požívatín

Pre úspešné absolvovanie skúšky pre výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri manipulácii s požívatinami je doporučené preštudovať nižšie uvedenú základnú literatúru a zákony:

a) Zákon č. 355/2007 Z. z. zo dňa 21.júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 6, § 15, § 16, § 26, § 51, § 52, § 56, § 57

b) Zákon NR SR č. 152/1995 Z z. o potravinách v znení neskorších predpisov

c) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 28167/2007-OL z 12. apríla 2006, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkární a na niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín

d) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, § 83 - § 116

e) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 557/1998-100, Ôsma hlava – zásady správnej výrobnej praxe § 251 - § 261

f) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

g) Nariadenie (ES) č. 8522004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

h) Zdravoveda, vydavateľstvo Osveta 1989: Dekontaminácia str. 375-377, 378-379, vírusová hepatitída – 384, Stafylokokové infekcie, Stafylokoková enterotoxikóza 387-389, Salmonelové infekcie, Salmonelóza, Bacilárna dyzentéria 388-389, Botulizmus 392-393, Toxoplazmóza 395, Trichinelóza 396),

i) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia (Zdravoveda str. 365-372, str. 375-377)

j) zásady prvej pomoci pri poranení

Stravovanie v zariadeniach pre deti a mládež


Pre úspešné absolvovanie skúšky pre výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri stravovaní v zariadeniach pre deti a mládež je potrebné preštudovať nižšie uvedenú základnú literatúru a zákony:

a) Zákon č. 355/2007 Z. z. zo dňa 21.júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 6, § 15, § 16, § 26, § 51, § 52, § 56, § 57

b) Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

c) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 28167/2007-OL z 12. apríla 2006, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkární a na niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín

d) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, § 83 - § 116

e) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 557/1998-100, Ôsma hlava – zásady správnej výrobnej praxe § 251 - § 261

f) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

g) Nariadenie (ES) č. 8522004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

h) Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania,

i) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 8

j) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 526/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia, § 8 - § 10, Príloha č. 3

k) Zdravoveda, vydavateľstvo Osveta 1989: Dekontaminácia str. 375-377, 378-379, vírusová hepatitída 384, Stafylokokové infekcie, Stafylokoková enterotoxikóza 387-389, Salmonelové infekcie, Salmonelóza, Bacilárna dyzentéria 388-389, Botulizmus 392-393, Toxoplazmóza 395, Trichinelóza 396),

l) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia (Zdravoveda str. 365-372, str. 375-377),

m) zásady prvej pomoci pri poranení

Zariadenia pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom


Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na
epidemiologicky závažné činnosti
 
a) právne predpisy na ochranu spotrebiteľa (zákon 451/2004 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

b) opatrenia na predchádzanie prenosných ochorení (zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevencia a kontrola prenosných ochorení a príslušná odborná literatúra)

c) hygienické požiadavky na zariaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti o ľudské telo (Vyhláška MZ SR
č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo)

d) zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo (príslušná odborná literatúra)

e) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia (príslušná odborná literatúra)

f) náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo)

g) kontraindikácie jednotlivých služieb a zásady prvej pomoci pri poranení (príslušná odborná literatúra)
 
 
Voda určená na ľudskú potrebu

Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné
činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení:
 
a) právne predpisy na ochranu spotrebiteľa (zákon 451/2004 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

b) opatrenia na predchádzanie prenosných ochorení (zákon NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( pitná voda, výrobky určené na styk s pitnou vodou)

c) zákon NR SR č.355/2007 Z. z. o o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pitná voda, výrobky určené na styk s pitnou vodou)

d) voda určená na ľudskú spotrebu – pitná voda (Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z. v znení noviel, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou, druhy a spôsob dezinfekcie pitnej vody, právne predpisy v oblasti ochrany zdravia pred ochoreniami spôsobenými nevyhovujúcou pitnou vodou)