Vyhľadávanie

 

Poplatky - skúšky odbornej spôsobilosti


S účinnosťou od 1. októbra 2012 sa mení výška správnych poplatkov za vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti, vydanie osvedčenia a vydanie duplikátu osvedčenia.

Vybraté zo zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

Príloha:
Prehľad sadzobníka správnych poplatkov
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150:

h) Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti 30 €
i) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  20 €
j) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i) 10 €

* § 15 zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
Správne poplatky možno uhradiť:

a)   v hotovosti v  podateľni úradu     ( pri podaní žiadosti o vydanie duplikátu alebo pri prezentácii v deň konania skúšky pred jej vykonaním) 

b)   Potvrdením o evidencii poplatku požadovanej hodnoty 

      (zakúpeným  na  pracoviskách  Slovenskej  pošty, a.s. samostatne v sume 30 € za vykonanie skúšky a  samostatne
      
v sume 20 € za vydanie osvedčenia)  
 
     Potvrdenia o zaplatení správneho poplatku je potrebné predložiť pri prezentácii v deň konania skúšky pred jej vykonaním. 
     Súčasne je potrebné predložiť aj doklad o zakúpení !Od 1. januára 2015 nie je už možné zaplatiť správne poplatky kolkovými  známkami.Vo Zvolene, 8.10.2018