Vyhľadávanie

Skúšobný poriadok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene podľa § 6 ods.3 písm. h) a § 16 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 4 ods.7 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.209/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy. Vydáva tento

SKÚŠOBNÝ PORIADOK

pre skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.
  • Skúšobná komisia má predsedu a päť členov. Členov skúšobnej komisie zriadenej RÚVZ vrátane predsedu vymenúva a odvoláva regionálny hygienik RÚVZ podľa § 2 ods.2. písm. b) Vyhlášky ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.209/2014 Z. z.
  • Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda skúšobnej komisie a v čase jeho neprítomnosti poverený člen skúšobnej komisie
  • Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov.
  • Skúšobná komisia zasadá minimálne raz štvrťročne.
  • Predseda skúšobnej komisie zabezpečuje riadne vedenie a uchovávanie dokumentácie o skúškach v spolupráci
   s oddelením organizačno-dokumentačným.
  • Skúškou o overenie odbornej spôsobilosti sa preverujú vedomosti žiadateľa v tej činnosti, pre ktorú žiada osvedčenie.
  • Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti sa na skúšku prihlási predpísaným tlačivom „Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti“. Tlačivo žiadosti si vyzdvihne v podateľni RÚVZ alebo
   z internetovej stránky www.ruvzzvolen.sk. Pri podaní žiadosti alebo pri overovaní totožnosti žiadateľa pred skúškou je potrebné doložiť správny poplatok vo výške 30,00 € za vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti a 20,00 € za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa sadzobníka – zákon NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. 
  • Termín a miesto skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie žiadateľovi o overenie odbornej spôsobilosti písomne najmenej 14 dní pred jej konaním.
  • Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť žiadateľa. 
  • Rozsah požadovaných vedomostí na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti je určený podľa typov jednotlivých zariadení, kde sa epidemiologicky závažná činnosť vykonáva:
   a) právne predpisy na ochranu spotrebiteľa,
   b) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania a požiadavky na zariadenia spoločného stravovania,
   c) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe, preprave, skladovaní, predaji a ostatnej manipulácii s potravinami podľa právnych predpisov o potravinách súvisiacich s danou činnosťou,
   d) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe kozmetických výrobkov,
   e) správna výrobná prax pri výrobe kozmetických výrobkov,
   f) opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,
   g) hygienické požiadavky na zariaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti o ľudské telo,
   h) zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo,
   i) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia,
   j) náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti,
   k) kontraindikácie jednotlivých služieb a zásady prvej pomoci pri poranení,
   l) druhy a spôsob dezinfekcie pitnej vody,
   m) právne predpisy v oblasti ochrany zdravia pred ochoreniami spôsobenými nevyhovujúcou pitnou vodou.
  • Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti, pričom predpokladom vykonania ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň.
  • Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky.

Písomná časť skúšky
   pozostáva z 30 otázok
. „Vyhovel“- ak správne odpovie na  minimálne 27 otázok

Ústna časť skúšky

   pozostáva z 3 otázok
. „Vyhovel“
   – ak správne zodpovedá minimálne na 2 otázky. Čas na vypracovanie písomného testu je 45 minút. Každú časť skúšky skúšobná komisia hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Po skončení každej časti skúšky skúšobná komisia oboznámi žiadateľa s hodnotením. O priebehu skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie. Súčasťou zápisnice je aj test odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. Slúži ako podklad na vydanie osvedčenia.
  • Úspešnému žiadateľovi o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností vydá RÚVZ do 30 dní odo dňa vykonania skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Žiadateľ sa prevzatím osvedčenia o odbornej spôsobilosti stáva odborne spôsobilou osobou.

Ak žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti „nevyhovel“ pri skúške, môže požiadať o opakovanie tejto skúšky najviac jedenkrát. Skúšobná komisia poučí žiadateľa o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky. Povolí mu opakovanie skúšky na základe novej žiadosti o opakovanie skúšky. Opravnú skúšku môže žiadateľ vykonať najskôr po dvoch mesiacoch a najneskôr do šiestich mesiacov od konania skúšky. Opravnú skúšku tvorí písomná časť a ústna časť, pričom predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Žiadateľovi, ktorý nevyhovel z písomnej alebo z ústnej časti skúšky sa ihneď po skúške vráti správny poplatok (kolok) za vydanie osvedčenia. Správny poplatok za vykonanie skúšky ostáva v zápisnici, v ktorej je uvedené, že žiadateľ „nevyhovel“ skúške z odbornej spôsobilosti. Na podanie novej žiadosti sa vzťahujú všetky náležitosti podľa bodu 7. tohto skúšobného poriadku.

  • Žiadateľovi, ktorý nevyhovel z písomnej alebo z ústnej časti skúšky vydá RÚVZ Zvolen doklad: Oznámenie o výsledku skúšky o overení odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti.
  • Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti je na neurčitý čas.

Skúšobná komisia

Skúšobná komisia je zriadená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene podľa § 6 ods.3 písm. h. a § 16 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 4 ods.6 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vlády SR č.209/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

Vo Zvolene dňa 1.8.2014
MUDr. Viktor Kosmovský
regionálny hygienik