Vyhľadávanie

Odborne spôsobilé osoby

Registrácia podľa zákona 126/2006 Z. z.
§ 6 ods. 5 písm. j) zákona č. 126/2006 Z. z.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo svojej pôsobnosti vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti podľa § 9 ods. 5 a vedie register odborne spôsobilých osôb
§ 9  ods. 18  zákona č. 126/2006 Z. z.: Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb.
Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na požiadnie v podateľni.
 
§ 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z.:   Regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2. 
§ 16 ods. 30 zákona č. 355/2007 Z. z.:  Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na požiadnie v podateľni.
§ 16 ods. 31 zákona č. 355/2007 Z. z.:  Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je päť rokov od jeho vydania.

§ 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2. 
§ 16 ods. 30 zákona č. 355/2007 Z. z.: Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný.

Čl. XXXV zákona č. 136/2010 Z. z. ods. 2:
V § 16 ods. 31 zákona č. 355/2007 Z. z. znie:   „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú“.

Osvedčenia udelené a platné na dobu určitú  do 31. mája 2010  a neskôr sa považujú za osvedčenia udelené na dobu neurčitú

Osvedčenia vydané odborne spôsobilým osobám v roku 2012:
Osvedčenia vydané odborne spôsobilým osobám v roku 2013:
 
Osvedčenia vydané odborne spôsobilým osobám v roku 2017:
 
Osvedčenia vydané odborne spôsobilým osobám v roku 2018:
 
Osvedčenia vydané odborne spôsobilým osobám v roku 2019:
 

aktualizované 21.07.2020