Vyhľadávanie

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia


Zákon č. 355/ 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušný orgán štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva vydá rozhodnutie alebo záväzné stanovisko  na  základe
žiadosti  osôb uvedených v § 52  citovaného zákona  podľa § 13.

Čo musí obsahovať žiadosť?

PRÁVNICKÁ OSOBA:  
  Obchodné meno, sídlo žiadateľa  
  Meno adresáta
( Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
vo Zvolene, Nádvorná 3366/ 12, 960 01 Zvolen )
  Opis činnosti, ktorá je predmetom návrhu  
  Sídlo posudzovanej prevádzky  
  Meno a trvalé bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej
za prevádzkovanie posudzovaných činností
  IČO  
  Telefonický príp. iný kontakt  
FYZICKÁ OSOBA:  
  Meno, priezvisko, trvalé bydlisko  
  Meno adresáta
( Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
vo Zvolene, Nádvorná 3366/ 12, 960 01 Zvolen )
  Opis činnosti, ktorá je predmetom návrhu  
  Sídlo posudzovanej prevádzky  
  Meno a trvalé bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej
za prevádzkovanie posudzovaných činností
  IČO, ak bolo pridelené  
  Telefonický príp. iný kontakt  
POŽADOVANÉ PRÍLOHY KU ŽIADOSTI:
  Zaplatený správny poplatok v sume 50,00 €  
  Projektová dokumentácia  
  Prevádzkový poriadok
( náležitosti prevádzkového poriadku pre jednotlivé typy – druhy
prevádzok/ zariadení sú uvedené v príslušných nariadeniach
vlády pozri  časť Legislatíva )
3x
  Nájomná zmluva, list vlastníctva ( kópia ) 2x
  Doklad o oprávnení na podnikanie – živnostenský list
alebo výpis z obchodného registra ( kópia )
2x
  Doklad o vyučení ( kópia ) 2x
  Zdravotný preukaz ( kópia ) 2x
  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
epidemiologicky závažných činností ( kópia )
2x
  Kolaudačné rozhodnutie 2x
  Zmena užívania stavby 2x
  prípadne iné potrebné doklady, informácie poskytnú na odborných oddeleniach


Možnosti zaplatenia správneho poplatku

Správne poplatky možno uhradiť:
    a)     v hotovosti v pokladni úradu
    b)     potvrdením o evidencii poplatku (požadovanej hodnoty) zakúpeným na pracoviskách Slovenskej pošty, a. s., súčasne je potrebné predložiť aj doklad o zakúpení Potvrdenia
    c)     prevodom na bankový účet po odovzdaní a prijatí žiadosti v podateľni RÚVZ Zvolen a na základe vystaveného platobného predpisu z podateľne RÚVZ Zvolen
 
Vo Zvolene, 08.10.2018

 

 Poplatky – vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia    (podané žiadosti)


S účinnosťou od 1. októbra 2012 sa mení výška správnych poplatkov za podanie žiadosti na vydanie záväzného stanoviska
alebo rozhodnutia.

Vybraté zo zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov:

Príloha:
Prehľad sadzobníka správnych poplatkov
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150:

f) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva* 50 €
g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f) 10 €

* § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene
   a doplnení niektorých zákonov

Správne poplatky možno uhradiť:

a)  v hotovosti v podateľni úradu

b)  Potvrdením o evidencii poplatku (požadovanej hodnoty) zakúpeným na pracoviskách Slovenskej pošty, a. s., súčasne je
     potrebné predložiť doklad o zakúpení Potvrdenia

c)  prevodom na bankový účet  po prijatí žiadosti na podateľni a vystavení platobného predpisu z podateľne RÚVZ Zvolen
 
 
Od 1. januára 2015 sa kolkové známky neprijímajú.


Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
 
- štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa XVI. Časti sadzobníka

- Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky

- diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva
požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť


Vo Zvolene,  08.10.2018

 


V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.

V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť do 30 dní od začatia konania.
Vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu pre rozhodnutie primerane predĺžiť odvolací orgán.

Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Vzory prevádzkových poriadkov  aktualizácia 30.10.2019

Prosíme všetkých klientov a žiadateľov, aby používali vzory prevádzkových poriadkov, ktoré vypracoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a zverejnil ich na svojich stránkach.
Tieto vzory sa priebežne aktualizujú. Sú k dispozícii na stiahnutie v nasledujúcich súboroch.
 
Vyplnený formulár aj s prílohami prineste do podateľne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene v 3 kópiách
V prípade nejasností sa podľa typu zariadenia obráťte:

na oddelenie hygieny vyživy, tel.: 045/ 555 23 57, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
na oddelenie hygieny detí a mládeže, tel.: 045/ 555 23 55, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
na oddelenie hygieny životného prostredia, tel.: 045/ 555 23 54, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
na oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, tel.: 045/ 555 23 56, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 01 - telovýchovno-športové zariadenia
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 02 - ubytovacieho zariadenia
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 11 - pre chemické laboratóriá pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi - výstražné symboly
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 13 - zariadenia spoločného stravovania
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 14 - pre prácu s expozíciou azbestu
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 18 - pre prácu s expozíciou hluku
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 22 - pre prácu s expozíciou vibráciám