Vyhľadávanie

Čo je odborná spôsobilosť?


Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, štvrtá časť Odborná spôsobilosť, § 15 - § 16.

Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania a odbornej praxe alebo úspešné vykonanie skúšky, ak zákon  neustanovuje inak. Je osobitnou podmienkou na vykonávanie niektorých činností.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností:
- diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 k vyhláške č. 585/2008 Z. z.
- osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti

Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia ( zák. č. 355/2007 Z. z. § 2 ods. 1 písm. r , vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, § 22 ).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti: ( 355/2007 Z. z. § 15 ods. 2, § 16 ods. 29 -31 ):
   a) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení,
   b) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
   c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
   d) pri výrobe kozmetických výrobkov

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe úspešne vykonanej skúšky pred komisiou zriadenou regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

V Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene je zriadená komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti podľa § 15 ods. 2, písm. a, b, c zák. č. 355/2007 Z. z.

Epidemiologicky závažná činnosť – výroba kozmetických výrobkov – informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave (www.uvzsr.sk)

Nákup, predaj a spracúvanie húb – informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (www.vzbb.sk)

Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a práca s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie – informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (www.vzbb.sk)

Práca s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami – informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (www.vzbb.sk)

Pre žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi jedovatými látkami a prípravkami, s jedovatými látkami a prípravkami, s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, ktoré sú určené konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení a ich distribúciu a pre žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi jedovatých látok a prípravkov, jedovatých látok a prípravkov, dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie platia ustanovenia § 16 ods. 12, 18 – 27 zákona č. 355/2007 Z. z.


Zoznam vzdelávacích inštitúcií,
ktorých diplom alebo vysvedčenie preukazuje odbornú
spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

1.    lekárska fakulta
2.    farmaceutická fakulta
3.    fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce
4.    prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia
5.    veterinárna fakulta
6.    fakulta chemickej a potravinárskej technológie
7.    stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby
8.    fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve
9.    stredná zdravotnícka škola
10. stredná hotelová škola
11. stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe
12. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby
13. stredné odborné učilište vodohospodárske
14. stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo
15. vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o        ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
16. stredná veterinárna škola

Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti:

 • Osvedčenia udelené po 31. máji 2010 sú vydávané na dobu neurčitú.
 • Osvedčenia udelené a platné na dobu určitú do 31. mája 2010 a neskôr sa považujú za osvedčenia udelené na dobu neurčitú.
 • Osvedčenia udelené a platnéna dobu určitú do 30. mája 2010 alebo skôr sa končia dňom uvedeným na osvedčení (je potrebné
       znova požiadať o udelenie odbornej  spôsobilosti).

Podľa § 16 ods. 34 zákona č. 355/2007 Z. z. sa odborná spôsobilosť uznáva osobám, ktoré získali potrebnú kvalifikáciu v inom členskom štáte alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.


31.5.2010
 

Prihláška na skúšky odbornej spôsobilosti

 

Prihláška vzor žiadosti - PDF
Prihláška vzor žiadost - DOC

Výroba, manipulácia a uvádzanie do obehu požívatín

Pre úspešné absolvovanie skúšky pre výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri manipulácii s požívatinami je doporučené preštudovať nižšie uvedenú základnú literatúru a zákony:

a) Zákon č. 355/2007 Z. z. zo dňa 21.júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 6, § 15, § 16, § 26, § 51, § 52, § 56, § 57

b) Zákon NR SR č. 152/1995 Z z. o potravinách v znení neskorších predpisov

c) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 28167/2007-OL z 12. apríla 2006, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkární a na niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín

d) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, § 83 - § 116

e) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 557/1998-100, Ôsma hlava – zásady správnej výrobnej praxe § 251 - § 261

f) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

g) Nariadenie (ES) č. 8522004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

h) Zdravoveda, vydavateľstvo Osveta 1989: Dekontaminácia str. 375-377, 378-379, vírusová hepatitída – 384, Stafylokokové infekcie, Stafylokoková enterotoxikóza 387-389, Salmonelové infekcie, Salmonelóza, Bacilárna dyzentéria 388-389, Botulizmus 392-393, Toxoplazmóza 395, Trichinelóza 396),

i) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia (Zdravoveda str. 365-372, str. 375-377)

j) zásady prvej pomoci pri poranení

Stravovanie v zariadeniach pre deti a mládež


Pre úspešné absolvovanie skúšky pre výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri stravovaní v zariadeniach pre deti a mládež je potrebné preštudovať nižšie uvedenú základnú literatúru a zákony:

a) Zákon č. 355/2007 Z. z. zo dňa 21.júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 6, § 15, § 16, § 26, § 51, § 52, § 56, § 57

b) Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

c) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 28167/2007-OL z 12. apríla 2006, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkární a na niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín

d) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, § 83 - § 116

e) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 557/1998-100, Ôsma hlava – zásady správnej výrobnej praxe § 251 - § 261

f) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

g) Nariadenie (ES) č. 8522004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

h) Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania,

i) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 8

j) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 526/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia, § 8 - § 10, Príloha č. 3

k) Zdravoveda, vydavateľstvo Osveta 1989: Dekontaminácia str. 375-377, 378-379, vírusová hepatitída 384, Stafylokokové infekcie, Stafylokoková enterotoxikóza 387-389, Salmonelové infekcie, Salmonelóza, Bacilárna dyzentéria 388-389, Botulizmus 392-393, Toxoplazmóza 395, Trichinelóza 396),

l) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia (Zdravoveda str. 365-372, str. 375-377),

m) zásady prvej pomoci pri poranení

Zariadenia pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom


Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na
epidemiologicky závažné činnosti
 
a) právne predpisy na ochranu spotrebiteľa (zákon 451/2004 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

b) opatrenia na predchádzanie prenosných ochorení (zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevencia a kontrola prenosných ochorení a príslušná odborná literatúra)

c) hygienické požiadavky na zariaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti o ľudské telo (Vyhláška MZ SR
č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo)

d) zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo (príslušná odborná literatúra)

e) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia (príslušná odborná literatúra)

f) náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo)

g) kontraindikácie jednotlivých služieb a zásady prvej pomoci pri poranení (príslušná odborná literatúra)
 
 
Voda určená na ľudskú potrebu

Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné
činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení:
 
a) právne predpisy na ochranu spotrebiteľa (zákon 451/2004 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

b) opatrenia na predchádzanie prenosných ochorení (zákon NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( pitná voda, výrobky určené na styk s pitnou vodou)

c) zákon NR SR č.355/2007 Z. z. o o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pitná voda, výrobky určené na styk s pitnou vodou)

d) voda určená na ľudskú spotrebu – pitná voda (Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z. v znení noviel, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou, druhy a spôsob dezinfekcie pitnej vody, právne predpisy v oblasti ochrany zdravia pred ochoreniami spôsobenými nevyhovujúcou pitnou vodou)
 
 

Skúšobný poriadok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene podľa § 6 ods.3 písm. h) a § 16 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 4 ods.7 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.209/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy. Vydáva tento

SKÚŠOBNÝ PORIADOK

pre skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.
  • Skúšobná komisia má predsedu a päť členov. Členov skúšobnej komisie zriadenej RÚVZ vrátane predsedu vymenúva a odvoláva regionálny hygienik RÚVZ podľa § 2 ods.2. písm. b) Vyhlášky ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.209/2014 Z. z.
  • Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda skúšobnej komisie a v čase jeho neprítomnosti poverený člen skúšobnej komisie
  • Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov.
  • Skúšobná komisia zasadá minimálne raz štvrťročne.
  • Predseda skúšobnej komisie zabezpečuje riadne vedenie a uchovávanie dokumentácie o skúškach v spolupráci
   s oddelením organizačno-dokumentačným.
  • Skúškou o overenie odbornej spôsobilosti sa preverujú vedomosti žiadateľa v tej činnosti, pre ktorú žiada osvedčenie.
  • Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti sa na skúšku prihlási predpísaným tlačivom „Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti“. Tlačivo žiadosti si vyzdvihne v podateľni RÚVZ alebo
   z internetovej stránky www.ruvzzvolen.sk. Pri podaní žiadosti alebo pri overovaní totožnosti žiadateľa pred skúškou je potrebné doložiť správny poplatok vo výške 30,00 € za vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti a 20,00 € za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa sadzobníka – zákon NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. 
  • Termín a miesto skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie žiadateľovi o overenie odbornej spôsobilosti písomne najmenej 14 dní pred jej konaním.
  • Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť žiadateľa. 
  • Rozsah požadovaných vedomostí na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti je určený podľa typov jednotlivých zariadení, kde sa epidemiologicky závažná činnosť vykonáva:
   a) právne predpisy na ochranu spotrebiteľa,
   b) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania a požiadavky na zariadenia spoločného stravovania,
   c) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe, preprave, skladovaní, predaji a ostatnej manipulácii s potravinami podľa právnych predpisov o potravinách súvisiacich s danou činnosťou,
   d) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe kozmetických výrobkov,
   e) správna výrobná prax pri výrobe kozmetických výrobkov,
   f) opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,
   g) hygienické požiadavky na zariaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti o ľudské telo,
   h) zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo,
   i) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia,
   j) náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti,
   k) kontraindikácie jednotlivých služieb a zásady prvej pomoci pri poranení,
   l) druhy a spôsob dezinfekcie pitnej vody,
   m) právne predpisy v oblasti ochrany zdravia pred ochoreniami spôsobenými nevyhovujúcou pitnou vodou.
  • Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti, pričom predpokladom vykonania ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň.
  • Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky.

Písomná časť skúšky
   pozostáva z 30 otázok
. „Vyhovel“- ak správne odpovie na  minimálne 27 otázok

Ústna časť skúšky

   pozostáva z 3 otázok
. „Vyhovel“
   – ak správne zodpovedá minimálne na 2 otázky. Čas na vypracovanie písomného testu je 45 minút. Každú časť skúšky skúšobná komisia hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Po skončení každej časti skúšky skúšobná komisia oboznámi žiadateľa s hodnotením. O priebehu skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie. Súčasťou zápisnice je aj test odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. Slúži ako podklad na vydanie osvedčenia.
  • Úspešnému žiadateľovi o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností vydá RÚVZ do 30 dní odo dňa vykonania skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Žiadateľ sa prevzatím osvedčenia o odbornej spôsobilosti stáva odborne spôsobilou osobou.

Ak žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti „nevyhovel“ pri skúške, môže požiadať o opakovanie tejto skúšky najviac jedenkrát. Skúšobná komisia poučí žiadateľa o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky. Povolí mu opakovanie skúšky na základe novej žiadosti o opakovanie skúšky. Opravnú skúšku môže žiadateľ vykonať najskôr po dvoch mesiacoch a najneskôr do šiestich mesiacov od konania skúšky. Opravnú skúšku tvorí písomná časť a ústna časť, pričom predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Žiadateľovi, ktorý nevyhovel z písomnej alebo z ústnej časti skúšky sa ihneď po skúške vráti správny poplatok (kolok) za vydanie osvedčenia. Správny poplatok za vykonanie skúšky ostáva v zápisnici, v ktorej je uvedené, že žiadateľ „nevyhovel“ skúške z odbornej spôsobilosti. Na podanie novej žiadosti sa vzťahujú všetky náležitosti podľa bodu 7. tohto skúšobného poriadku.

  • Žiadateľovi, ktorý nevyhovel z písomnej alebo z ústnej časti skúšky vydá RÚVZ Zvolen doklad: Oznámenie o výsledku skúšky o overení odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti.
  • Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti je na neurčitý čas.

Skúšobná komisia

Skúšobná komisia je zriadená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene podľa § 6 ods.3 písm. h. a § 16 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 4 ods.6 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vlády SR č.209/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

Vo Zvolene dňa 1.8.2014
MUDr. Viktor Kosmovský
regionálny hygienik

Odborne spôsobilé osoby

Registrácia podľa zákona 126/2006 Z. z.
§ 6 ods. 5 písm. j) zákona č. 126/2006 Z. z.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo svojej pôsobnosti vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti podľa § 9 ods. 5 a vedie register odborne spôsobilých osôb
§ 9  ods. 18  zákona č. 126/2006 Z. z.: Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb.
Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na požiadnie v podateľni.
 
§ 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z.:   Regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2. 
§ 16 ods. 30 zákona č. 355/2007 Z. z.:  Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na požiadnie v podateľni.
§ 16 ods. 31 zákona č. 355/2007 Z. z.:  Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je päť rokov od jeho vydania.

§ 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2. 
§ 16 ods. 30 zákona č. 355/2007 Z. z.: Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný.

Čl. XXXV zákona č. 136/2010 Z. z. ods. 2:
V § 16 ods. 31 zákona č. 355/2007 Z. z. znie:   „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú“.

Osvedčenia udelené a platné na dobu určitú  do 31. mája 2010  a neskôr sa považujú za osvedčenia udelené na dobu neurčitú

Osvedčenia vydané odborne spôsobilým osobám v roku 2012:
Osvedčenia vydané odborne spôsobilým osobám v roku 2013:
 
Osvedčenia vydané odborne spôsobilým osobám v roku 2017:
 
Osvedčenia vydané odborne spôsobilým osobám v roku 2018:
 
Osvedčenia vydané odborne spôsobilým osobám v roku 2019:
 

aktualizované 21.07.2020

 

Poplatky - skúšky odbornej spôsobilosti


S účinnosťou od 1. októbra 2012 sa mení výška správnych poplatkov za vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti, vydanie osvedčenia a vydanie duplikátu osvedčenia.

Vybraté zo zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

Príloha:
Prehľad sadzobníka správnych poplatkov
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150:

h) Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti 30 €
i) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  20 €
j) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i) 10 €

* § 15 zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
Správne poplatky možno uhradiť:

a)   v hotovosti v  podateľni úradu     ( pri podaní žiadosti o vydanie duplikátu alebo pri prezentácii v deň konania skúšky pred jej vykonaním) 

b)   Potvrdením o evidencii poplatku požadovanej hodnoty 

      (zakúpeným  na  pracoviskách  Slovenskej  pošty, a.s. samostatne v sume 30 € za vykonanie skúšky a  samostatne
      
v sume 20 € za vydanie osvedčenia)  
 
     Potvrdenia o zaplatení správneho poplatku je potrebné predložiť pri prezentácii v deň konania skúšky pred jej vykonaním. 
     Súčasne je potrebné predložiť aj doklad o zakúpení !Od 1. januára 2015 nie je už možné zaplatiť správne poplatky kolkovými  známkami.Vo Zvolene, 8.10.2018