Vyhľadávanie

Zákon NR SR č. 355/ 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
(s platnosťou a účinnosťou od 1. 9. 2007)
 
 • organizáciu a výkon verejného zdravotníctva,
 • podmienky ochrany verejného zdravia,
 • charakteristiky determinantov zdravia,
 • opatrenia orgánov štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach,
 • podmienky prevencie ochorení u ľudí,
 • práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane verejného zdravia,
 • výkon štátneho zdravotného dozoru,
 • sankcie za porušenie povinností na úseku verejného zdravotníctva.

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti verejného zdravotníctva.
Vykonávacie právne predpisy k zákonu o verejnom zdravotníctve sú vydávané formou vyhlášok  Ministerstva zdravotníctva  SR.
Orgánmi štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva sú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom:

 • Ministerstvo zdravotníctva SR,
 • Úrad verejného zdravotníctva SR,
 • regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Ďalšie ústredné orgány štátnej správy plnia úlohy na úseku verejného zdravotníctva v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva SR. Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva spolupracujú v oblasti zdravia pri práci s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ostatnými orgánmi dozoru. Zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bol zrušený zákon NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve  vrátane vykonávacích právnych predpisov k zákonu o ochrane zdravia ľudí.

Znenia platných  právnych predpisov možno nájsť:

www.zbierka.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.mpsr.sk