Vyhľadávanie

Oddelenie epidemiológie

Vedúci: Mgr. Jana Sitášová
Telefón: 045/ 555 23 58, 045/ 555 23 39

Náplň práce oddelenia:

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, predmetom činnosti ktorého je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmetom činnosti epidemiológie prenosných chorôb je aj proces šírenia nákazy. Cieľom epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať.

 • sledovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie
 • analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb
 • surveillance vybraných nákaz
 • riadenie a koordinácia opatrení, vrátane riadenia výkonov špecifickej profylaxie
 • riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy
 • sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení
 • kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy
 • hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov
 • konzultatívna činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám
 • štátny zdravotný dozor v lôžkových a ambulantných zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb
 
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže
 
Vedúci : MUDr. Margaréta Launerová
Telefón: 045/ 555 23 55

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor plniaci úlohy verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť oddelenia je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia detí a mládeže vrátane vysokoškolákov a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podporu správneho životného štýlu detí a mládeže a výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.

Náplň práce oddelenia: monitorovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu detí a mládeže
 • monitorovanie a vyhodnocovanie telesného rastu a vývinu detí a mládeže
 • sledovanie a hodnotenie pozitívnych a negatívnych vplyvov životného a pracovného prostredia a životného štýlu na vývin organizmu a jeho zdravotný stav so zvláštnym zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a porúch
 • vykonávanie identifikácie zdravotných rizík a navrhovanie riešenia v oblasti ochrany, podpory a rozvíjania zdravia detí a mládeže
 • spracovávanie, presadzovanie a vyhodnocovanie opatrení a programov
    - ochrany zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže
    - všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže
    - prevencie vybraných chorôb a porúch
 • stanovovanie zdravotných kritérií pre prostredie a životný štýl detí a mládeže na regionálnej úrovni
 • vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad plnením povinností stanovených zákonom a predpismi súvisiacimi s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí a mládeže, vykonávanie úradnej kontroly potravín
 • informovanie a vzdelávanie obyvateľstva v oblasti zdravia detí a mládeže, podporovanie individuálnych snáh obyvateľov o zlepšenie zdravia detí a mládeže
 • vykonávanie poradenskej činnosti v rámci poradenských centier ochrany a podpory zdravia detí a mládeže
 • vykonávanie konzultačnej činnosti

 Štátny zdravotný dozor

Štátny zdravotný dozor nad vytváraním a ochranou zdravých životných a pracovných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže a to v nasledujúcich typoch výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti a mládež v okresoch Zvolen, Detva a Krupina:

  • detské jasle
  • materské centrá
  • detské centrá, tzv. hodinové škôlky
  • predškolské zariadenia: materské školy, špeciálne materské školy, súkromné materské školy
  • základné školy a materské školy
  • základné školy, špeciálne základné školy
  • zariadenia mimoškolskej výchovy : školské kluby detí, strediská záujmovej činnosti pri ZŠ
  • gymnáziá
  • stredné odborné školy, združené stredné školy
  • stredné odborné učilištia
  • strediská praktického vyučovania
  • pracoviská praktického vyučovania
  • fakulty  TU vo Zvolene 
  • domovy sociálnych služieb pre deti
  • domovy mládeže pri stredných školách
  • domovy mládeže pri TU vo Zvolene
  • detské domovy
  • telovýchovné zariadenia: telocvične pri ZŠ, SŠ, bazény, vonkajšie telovýchovné plochy, športoviská, detské ihriská, pieskoviská
  • zotavovacie podujatia pre deti: školy v prírode, prímestské rekreácie, letné a zimné zotavovacie podujatia
  • ostatné:  jazykové školy pre deti a mládež, základné umelecké školy, súkromné umelecké školy, pedagogicko-psychologické poradne
  • štátny zdravotný a potravinový dozor v stravovacích zariadeniach -  zariadeniach školského stravovania:  školské jedálne a školské bufety
  • - odber a vyhodnotenie sterov z pracovných plôch, kuchynského náradia, náčinia, rúk a pracovných odevov kuchynského personálu, návrh opatrení, ukladanie sankcií
   - odber stravy za účelom vyhodnotenia jej energetickej a biologickej hodnoty, vyhodnotenie pestrosti stravy, návrh  opatrení, ukladanie sankcií
 • spracovanie a hodnotenie výsledkov meraní fyzikálnych a chemických faktorov vo výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadeniach pre deti a mladistvých: tepelná pohoda, svetelná pohoda, hlučnosť, prašnosť, formaldehyd v stavbách na báze drevotriesky
 • pitná voda – odber vzoriek a hodnotenie jej kvality, navrhovanie opatrení, ukladanie sankcií
 • voda na kúpanie – odber vzoriek a hodnotenie jej kvality, navrhovanie opatrení, ukladanie sankcií


Príprava podkladov pre rozhodovaciu činnosť orgánu verejného zdravotníctva

 • príprava podkladov pre vydávanie záväzného stanoviska

- k územnoplánovacím podkladom, ak boli RÚVZ predložené

       - k návrhom na kolaudáciu stavieb  a k návrhom na zmenu v užívaní  stavieb
 • príprava podkladov pre vydávanie rozhodnutí
  - na  uvedenie priestorov do prevádzky a na  zmeny v ich prevádzkovaní  v prípadoch, ak  činnosť , ktorá sa má v stavbách vykonávať, bude podliehať výkonu  štátneho zdravotného dozoru vrátane návrhov na schválenie  prevádzkových poriadkov a ich zmien
  - schválenie alebo zmenu prevádzkového poriadku
  - zotavovacie podujatia


Ďalšie činnosti:

 • metodická, konzultačná a expertízna činnosť pre právnické a fyzické osoby a ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia detí a mladistvých
 • prešetrovanie sťažností
 
Úsek podpory zdravia 
je súčasťou oddelenia hygieny detí a mládeže


Vedúci: MUDr. Margaréta Launerová
Telefón: 045/ 555 23 55

Úsek podpory zdravia - Poradenské centrum zdravia – Poradňa zdravia:

Mgr. Iveta Gondášová
Telefón:  045/ 555 23 23    045/ 555 23 17

Podpora zdravia
je odbor interdisciplinárneho charakteru, ktorého poslaním je rozširovať informácie a formovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov zamerané na zdravotnú výchovu, ochranu, podporu, rozvoj a zachovanie zdravia. Hlavným cieľom odboru je upevňovať, ochraňovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľov na starostlivosti o svoje zdravie a tým aj zdravie celej spoločnosti.
Podpora zdravia je proces, ktorý umožňuje ľuďom zvyšovať kontrolu nad vlastným zdravím a zlepšovať ho. Je potrebné usmerňovať schopnosti jednotlivca zvládať rizikové – škodlivé faktory pre zdravie. Ide o zodpovednosť i právo celej spoločnosti na zdravie s dôrazom na schopnosť i zodpovednosť jednotlivca starať sa aktívne o svoje zdravie a urobiť niečo pozitívne pre vlastné zdravie. Úlohou podpory zdravia je cieľavedome vytvárať možnosti vzdelávania zamerané na zlepšenie zdravotnej gramotnosti, osvojenie si poznatkov a správnych životných návykov ako aktívne pôsobiť na faktory, ktoré majú vplyv na zdravie jednotlivca a celej komunity.

Verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti. Determinanty zdravia sú faktory určujúce zdravie, ktorými sú životné prostredie, genetické faktory, zdravotná starostlivosť, ochrana a podpory zdravia a spôsob života.
Oddelenie plní Národný program podpory zdravia prijatý vládou SR, ktorého základným cieľom je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov SR v súlade s programom Svetovej zdravotníckej organizácie ( WHO ).
Činnosť oddelenia je veľmi rôznorodá. Uskutočňujú sa prednášky, besedy pre široké spektrum populácie ( školy, kluby dôchodcov a pod. ) na aktuálne zdravotnovýchovné témy súčasnosti ( problematika drog, alkoholizmu, fajčenia, HIV/AIDS, problematika zdravej výživy, zdravý životný štýl, rizikové faktory srdcovocievnych chorôb, životospráva v staršom veku ).

Oddelenie poskytuje zdravotnovýchovné informácie, ktoré sa zverejňujú aj na www stránkach mestských úradov v spádovej oblasti.

Viac informácií o činnosti a aktivitách pracovnej skupiny Podpory zdravia môžete nájsť v časti Podpora zdravia hlavného menu.


Vybrané právne predpisy


 

História hygienickej služby na území dnešných okresov Zvolen, Detva a Krupina


Zákonom č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, ktorý schválilo Národné zhromaždenie Československej republiky dňa 28. marca 1952 boli vytvorené podmienky pre vznik hygienickej služby na území Československej republiky.

Okresná hygienicko-epidemiologická stanica (OHES) vo Zvolene bola založená v roku 1953. Prvým okresným hygienikom bol MUDr. Gustáv Sklenka. V tom období na OHES vo Zvolene okrem MUDr. Sklenku pracovali dvaja strední zdravotní pracovníci tzv. sanitárni pracovníci, Jozef Liškay a Marcela Danišová (na protiepidemickom oddelení). Prvou vedúcou protiepidemického oddelenia bola MUDr. Zuzana Kováčová-Lukšová (1932 – 2004), ktorá neskôr pracovala na OHES v Martine. V päťdesiatych rokoch bolo vytvorené pracovisko hygienickej služby aj v okrese Krupina s dvomi sanitárnymi pracovníkmi a s jedným dezinfektorom. Pri územnej reorganizácii Československej republiky v roku 1960 bol okres Krupina zrušený a pracovisko OHES Krupina bolo pričlenené k OHES Zvolen.

V päťdesiatych rokoch bolo vo Zvolene zriadené aj detašované pracovisko Krajskej hygienicko-epidemiologickej stanice (KHES) v Banskej Bystrici. Pracovisko bolo umiestnené v budove na Bystrickom rade (tento objekt pôvodne za 1. republiky slúžil ako verejný dom u Beliakov, v súčasnosti je pôvodná budova čiastočne zbúraná). KHES Banská Bystrica mala v týchto priestoroch laboratórium hygieny výživy a neskôr údajne laboratórne zložky oddelenia dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.

OHES Zvolen bola po svojom vzniku umiestnená v priestoroch ordinácie praktického lekára MUDr. Gustáva Sklenku. V roku 1960 sa OHES presťahovala vo Zvolene na terajšiu Študentskú ulicu 28 do bývalého hotela, ktorý predtým slúžil ako verejný dom. Ako dopravné prostriedky boli využívané dva bicykle a dve sanitky. V roku 1962 nastúpili na OHES vo Zvolene prví absolventi Lekárskej fakulty hygienickej z Karlovej univerzity v Prahe, hygienická služba vo Zvolene sa posilnila personálne.
Postupne sa začali vytvárať odborné oddelenia:
 • oddelenie hygieny výživy - vedúci oddelenia MUDr. Vojtech Bóna,
 • oddelenie hygieny práce - vedúci oddelenia MUDr. Elena Krajčíková,
 • oddelenie všeobecnej a komunálnej hygieny - vedúci oddelenia Ing. Július Bargár, bývalý inšpektor bezpečnosti práce,
 • oddelenie hygieny detí a dorastu – vedúca oddelenia MUDr. Stanislava Bónová,
 • protiepidemické oddelenie – vedúca oddelenia MUDr. Zuzana Kováčová - Lukšová, neskôr na oddelenie nastúpila MUDr. Jana Ráczová a MUDr. Anna Krinovičová.

V roku 1966 sa hygienicko – epidemiologické stanice premenovali na hygienické stanice. Okresná hygienická stanica (OHS) vo Zvolene bola od svojho vzniku tvorená ako hygienická stanica II. stupňa s tromi odbormi:

- hygienický

- epidemiologický

- mikrobiologický

Keďže úlohy a požiadavky kladené na hygienickú službu sa neustále rozširovali, bolo potrebné vytvárať resp. zlepšovať priestorové a materiálne podmienky a posilňovať personálne obsadenie. V pôvodnej budove na Študentskej ulici vo Zvolene sa v podkroví adaptovali priestory pre oddelenie hygieny práce a chorôb z povolania. Na prízemí budovy sa zriadilo v roku 1976 laboratórium životného prostredia - oddelenie chemických analýz, kde sa vyšetrovala mikrobiológia a chémia vôd. Postupne sa zaviedlo vyšetrovanie biologickej a energetickej hodnoty stravy. Vedúcou oddelenia chemických analýz sa stala Ing. Eva Lepiešová, vedúcim oddelenia mikrobiológie životného prostredia bol Mgr. Ladislav Chmelík. Bolo zriadené tiež právno-dokumentačné oddelenie, vedúcim bol JUDr. Ján Doboš. V roku 1976 sa odbor epidemiológie sa presťahoval do adaptovaných priestorov po KHS Banská Bystrica, na ulicu Bystrický rad. V roku 1987 sa odbor epidemiológie opäť sťahoval do priestorov vo Zvolene – Sekieri.

S účinnosťou od 1. januára 1992 zanikol rozdelením Okresný ústav národného zdravia Zvolen a bola vytvorená štátna rozpočtová organizácia Ústav hygieny a epidemiológie Zvolen, Študentská 28 (predtým Okresná hygienická stanica).

V septembri roku 1994 sa oddelenia hygienického odboru, odbor epidemiológie a oddelenie hospodársko technických činností presťahovali do budovy, ktorá sa nachádza v areáli bývalých Jegorovových kasární, Nádvorná ul. č. 12, Zvolen. V budove na Študentskej ulici ulici ostali laboratórne zložky - oddelenie chemických analýz a oddelenie mikrobiológie životného prostredia. Laboratóriá boli v roku 2000 zrušené. V budove na Študentskej ulici 28 zostalo len oddelenie podpory zdravia. V roku 2007 bolo oddelenie podpory zdravia presťahované k ostatným oddeleniam, do priestorov na Nádvornej ulici 12. Pôvodná budova Okresnej hygienicko-epidemiologickej stanice vo Zvolene na dnešnej Študentskej ulici 28 bola koncom roku 2007 prevedená laboratóriám Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Bratislava.

1. apríla 1962 bolo vytvorené na OHES Zvolen aj oddelenie klinickej mikrobiológie.
Vedením oddelenia bola poverená MUDr. Zuzana Kováčová (Lukšová), vedúca protiepidemického oddelenia.
Prvými laborantkami na oddelení mikrobiológie boli Alžbeta Stolárová, Jana Obstová a Valéria Nemcová. V jeseni v roku 1962 nastúpil MUDr. Rudolf Janičina, neskorší dlhoročný vedúci oddelenia klinickej mikrobiológie. Oddelenie klinickej mikrobiológie sídlilo pôvodne v priestoroch OHES Zvolen na Študentskej ulici 28. V roku 1980 sa oddelenie presťahovalo do budovy na ulici Ľ. Štúra vo Zvolene.
Oddelenie klinickej mikrobiológie sa pri rozdelení Okresného ústavu národného zdravia Zvolen pričlenilo k Nemocnici s poliklinikou vo Zvolene. 14. februára 2003 sa oddelenie klinickej mikrobiológie z priestorov na ulici Ľ. Štúra presťahovalo do priestorov Nemocnice s poliklinikou vo Zvolene.

V histórii hygienickej služby v dnešnej spádovej oblasti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene sa vystriedali nasledovní riaditelia, resp. okresní hygienici:

MUDr. Gustáv Sklenka († 1972) bol vo funkcii okresného hygienika a riaditeľa OHS v rokoch 1953 až 1969. Jeho nástupcami boli:

MUDr. Vojtech Bóna († 2010), (1969 - 1989);

MUDr. Ivan Galvánek (1990);

MUDr. Eva Čunderlíková (1991 - 1994);

Ing. Katarína Kramárová (1995 - 1998);

MUDr. Eva Čunderlíková (1998 - 2006);

MUDr. Viktor Kosmovský (od 1. 1. 2007 - doteraz).

Medzi prvých plne kvalifikovaných stredných odborných pracovníkov v hygienickej službe vo Zvolene patrili asistentky: Eva Mistríková, Emília Kollárová, Anna Schwartzová, Brigita Marušková, Mária Simčisková.

Podpora zdravia - Program CINDI
Pôvodne bolo oddelenie zdravotnej výchovy organizačnou zložkou Okresného ústavu národného zdravia (OÚNZ) vo Zvolene. Po rozdelení OÚNZ vykonávalo oddelenie zdravotnej výchovy svoju činnosť ešte do roku 1993.

V roku 1993 sa začal v regióne Zvolen realizovať „Celospoločenský integrovaný program intervencie proti neinfekčným chorobám – CINDI“. Realizátormi programu, podobne ako v iných okresoch na Slovensku sa stali Ústavy hygieny a epidemiológie.
Odbor podpory zdravia bol zriadený v roku 1995 s oddeleniami výchovy ku zdraviu a zdravotníckej informatiky a štatistiky. Po organizačných zmenách bol v roku 2008 odbor zrušený, bolo vytvorené oddelenie podpory zdravia s úsekom zdravotníckej informatiky a štatistiky a pracovnou skupinou podpory zdravia. V roku 2011 po ďalších organizačných zmenách bolo oddelenie zrušené. Zdravotnícka informatika a štatistika bola začlenená do osobného úradu a podpora zdravia na oddelenie hygieny detí a mládeže 3.5.1995 bola oficiálne otvorená Poradňa zdravia v Štátnom zdravotnom ústave vo Zvolene. Jej činnosť bola a je zameraná na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení.
Popri základnej poradni zdravia boli neskôr vytvorené i nadstavbové odborné poradne – Poradňa zdravej výživy, Poradňa pre odvykanie od fajčenie, Poradňa pohybovej aktivity, Poradňa pre dojčiace matky „Klub matiek“, Poradňa podpory psychického zdravia. Väčšina poradní ukončila neskôr svoju činnosť predovšetkým z personálnych dôvodov – nedostatku lekárov a odborných pracovníkov špecializovaných na odborné činnosti.

Mimoriadna činnosť:
Okresná hygienická stanica (OHS) Zvolen sa vo svojej práci podobne ako iné OHS zameriavala na vykonávanie preventívnych a represívnych opatrení pri výskyte nákazlivých chorôb:

Likvidácia epidémie škvrnitého týfu – v zimnom období na prelome rokov 1961 – 1962 v rómskych osadách v obciach Sucháň a Senohrad.

Likvidácia epidémie vírusovej hepatitídy typu A – v roku 1962 v meste Zvolen a v priľahlých obciach.

Likvidácie endemickej oblasti brušného týfu v Detve – v roku 1971 sa po objavení bacilonosiča podarilo zlikvidovať endemickú oblasť brušného týfu. Bacilonosič býval v školskom objekte a splašky z jeho domácnosti presakovali do školskej studne, ktorá bola v dávnej minulosti vybudovaná v suteréne.

Likvidácia staphylococovej enterotoxikózy – v roku 1975 v kúpeľoch Dudince ochorelo 220 pacientov po konzumácii mäsovej nátierky z teľacieho a bravčového mäsa. Pri jej príprave neboli dodržané správne technologické postupy.

Vybraní pracovníci OHS Zvolen sa podieľali pri vykonávaní protiepidemických opatrení a na likvidácii epidémie cholery v okrese Trebišov a Michalovce v roku 1970.

Výskumné úlohy v minulosti
Niektorí vedúci oddelení OHS Zvolen sa už v 70-tych rokoch minulého storočia podieľali na plnení výskumných úloh:

- diferencované stravovanie v drevospracujúcom priemysle, konkrétne v závode Bučina Zvolen;

- sledovanie vplyvu vitamínu C na práceschopnosť, úrazovosť a produktivitu práce v závode PPS Detva;

- sledovanie výskytu fajčenia u študujúceho a pracujúceho dorastu.

Humorné situácie
Sanitárna pracovníčka do inšpekčného záznamu školskej stravovne uviedla, že lekárnička nie je vybavená lekárom.

Na spoločenskom posedení mal funkcionár prejav, ktorý prečítal a na záver bez čítania povedal: „So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy viac“.

Pri BHD v základnej škole sa prváčka sťažovala na bolesti v krku, preto pani doktorka vykonávajúca kontrolu školského zariadenia ju požiadala, aby otvorila ústa a povedala „A“ . Dievčatko sa opýtalo malé a alebo veľké A.

Preklepy: okrasný hygienik, kravský hygienik

Niektoré informácie možno nie sú úplne presné, no po viac než 60 rokoch, kedy mnohí pamätníci už nie sú medzi nami, sú získané historické fragmenty iste veľmi cenné.


Prvý riaditeľ OHS Zvolen MUDr. Gustáv Sklenka a MUDr. Elena Krajčíková (pracovala aj na KHS v Banskej Bystrici).


Oddelenie hygieny výživy

Vedúci: Ing. Katarína Kramárová, MPH
Telefón: 045/ 555 23 57
 
Hygiena výživy je interdisciplinárny odbor, ktorý sa podieľa na riešení vplyvu výživy na zdravie populácie v konkrétnych podmienkach života človeka. Zaoberá sa zdravou výživou obyvateľstva a ochranou zdravotnej bezpečnosti potravín.
Zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NV SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení noviel, Potravinového kódexu SR, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č.852/2004 ohygiene potravín, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č.882/2004 o úradných kontrolách
Náplň práce oddelenia:

a) rozhodovacia a posudková činnosť :
 • návrhy na územné konanie
 • návrhy na kolaudáciu stavieb, návrhy na zmenu v užívaní stavieb
 • návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky
 • schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu
b) výkon štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného stravovania, sledovanie zdravotnej bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov pravidelným odberom vzoriek podľa vypracovaného plánu, hodnotenie laboratórnych výsledkov

c) úradná kontrola potravín:
 • nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a umiestňovaním na trh, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj o detskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu
 • nad výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh
 • nad umiestňovaním potravín na trh z hľadiska zdravotnej neškodnosti
 • nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín
 • nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania
d) plnenie programov a projektov

e) sledovanie zdravotnej bezchybnosti základných predmetov dennej potreby prichádzajúcich do styku s potravinami odberom vzoriek a hodnotením laboratórnych výsledkov

Informácie o nebezpečných výrobkoch:

Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá   -  RAPID ALERT SYSTEM  - výmena informácií o opatreniach v rámci zaistenia bezpečnosti potravín
www.svssr.sk
www.uvzsr.sk

Nebezpečné nepotravinárske spotrebné výrobky – kozmetika  - systém RAPEX
www.soi.sk
www.uvzsr.sk
http://ec.europa.eu

Prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania

V prílohe je k dispozícii vzor – formulár prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania. Formulár si vytlačte a to, čo sa týka Vášho zariadenia zaškrtajte. Vyplnený formulár aj s prílohami prineste do podateľne RÚVZ so sídlom vo Zvolene v 3 kópiách.
V prípade nejasností sa obráťte na pracovníkov oddelenia hygieny vyživy, tel.: 045/ 555 23 57.

 
 

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

Vedúci: Mgr. Jana Mihálová
Telefón: 045/ 555 23 54

Hygiena životného prostredia a zdravia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca.

Náplň práce oddelenia:

  • Posudzovacia činnosť (posudzovanie umiestnenia, technického a stavebného riešenia z hľadiska ochrany životného prostredia a verejného zdravia) a vydávanie záväzných stanovísk k návrhom na:
   - územnoplánovacie podklady
   - územné plány miest a obcí
   - územné konanie stavieb
   - kolaudáciu stavieb
   - zmenu v užívaní stavieb
   - určenie osobitného režimu území
   - využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
  • Posudzovacia činnosť a vydávanie rozhodnutí o návrhoch na:
  • - uvedenie priestorov do prevádzky a zmeny v ich prevádzkovaní, vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní
   - vodárenskú úpravu pitnej vody
   - nakladanie s nebezpečným odpadom
   - zriaďovanie a prevádzku pohrebísk, pohrebnej služby, krematória
  • Výkon štátneho zdravotného dozoru (kontrola priestorového usporiadania, vybavenia, celkovej čistoty prevádzky, odbornej a zdravotnej spôsobilosti personálu,  dodržiavania pracovných postupov a schválených prevádzkových poriadkov):
  • - v zariadeniach, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom (kaderníctvá, holičstvá, kozmetiky,pedikúry, manikúry, sauny, soláriá, masáže, tetovacie štúdiá, piercing, zariadenia na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb)- v zdravotníckych zariadeniach
   - v ubytovacích zariadeniach
   - v telovýchovných zariadeniach
   - na pohrebiskách a v pohrebných službách
   - nad kvalitou pitnej vody v hromadnom zásobovaní
   - nad kvalitou vody na kúpanie na kúpaliskách a v iných rekreačných bazénoch
   - v dozorovaných zariadeniach kontrola dodržiavania zákona 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení noviel

 
 

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

Vedúci: Mgr. Martin Pocklan, MPH, MHA
Telefón: 045/ 555 23 56 


Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá:

  • sledovaním a hodnotením vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím
  • usmerňovaním celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce, so zohľadnením a skúmaním aj mimopracovných vplyvov
  • ovplyvňovaním rozvoja a podpory zdravia pracovníkov
  Náplň práce oddelenia:
  • výkon štátneho zdravotného dozoru
  • príprava podkladov pre vydávanie rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva na:
   - uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného alebo pracovného prostredia na uvedenie  priestorov do skúšobnej prevádzky
   - používanie biologických faktorov, na zmeny ich použitia a na činnosti, ktoré môžu mať za následok vystavenie zamestnancov biologickým faktorom          
   - skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlí
   - činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku
   - nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov
   - schválenie alebo zmenu prevádzkového poriadku
   - odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
   - zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác
  • príprava podkladov pre vydávanie záväzného stanoviska  k:
  • - územno-plánovacím podkladom, ak boli RÚVZ Zvolen predložené
   - územným plánom a k návrhom na územné konanie
   - návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb
  • sledovanie podmienok práce vybraných skupín zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých, tehotných žien, dojčiacich žien, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím
  • odborné stanoviská k utváraniu podmienok na pozitívny rozvoj zdravia zamestnancov, k zriaďovaniu chránených pracovísk pre osoby so zdravotným postihnutím
  • posudzovanie podmienok práce a záťaže faktormi práce a pracovného prostredia pri prešetrovaní podozrení na choroby z povolania a iné poškodenie zdravia z práce, spolupráca s lekárom z odboru klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, ktorý na základe poskytnutých výsledkov prešetrenia a hodnotenia priznáva chorobu z povolania
  • spolupráca s odborom klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie najmä pri predchádzaní poškodzovania zdravia škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia, zlepšovanie zdravotného stavu zamestnancov, podporovanie zdravého spôsobu života a udržiavanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
  • realizácia programov a projektov na ochranu zdravia
  • príprava podkladov a vecných pripomienok k novým legislatívnym úpravám v oblasti ochrany zdravia
  • konzultácia a poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov v problematike ochrany, podpory a rozvoja zdravia pri práci
  • kontrola a usmerňovanie práce tímov pracovnej zdravotnej služby
  • spolupráca s IBP v Banskej Bystrici pri realizácii spoločných previerok týkajúcich sa problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • spolupráca s orgánmi verejnej správy (štátnej i samosprávy) a inými inštitúciami na národnej a medzinárodnej úrovni v ochrane, rozvoji a podpore zdravia zamestnancov
  • vedenie registra rizikových prác
  • uchovávanie zdravotných záznamov a záznamov o expozícii zamestnancov odovzdané povinnými subjektmi po ukončení ich činnosti
  • ukladanie sankčných opatrení pri porušení ustanovení právnych predpisov pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a neplnení opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru
  • poskytovanie informácii v rámci zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam (rizikové práce, choroby z povolania, výročné správy, protokoly z meraní faktorov)
 Riešené programy a projekty

Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce
Intervencie na podporu zdravia pri práci
Ľudský biomonitoring – sledovanie záťaže skupín obyvateľstva vybraným chemickým faktorom v životnom a pracovnom prostredí
Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách