Vyhľadávanie

RÚVZ  ZVOLEN - ÚRADNÉ  HODINY     PODATEĽŇA                                                                          
 
PONDELOK,  UTOROK,  STREDA,  PIATOK    8,00  -  11,00   /   12,00  -  14,00           ŠTVRTOK   -   NESTRÁNKOVÝ
 
♦  na prízemí  je umiestnená  poštová schránka, kde môžte podávať písomné žiadosti  
♦  s pracovníkmi jednotlivých oddelení je možné komunikovať aj mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo telefonicky telefónny zoznam

Vedenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene

Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA
generálny tajomník služobného úradu
regionálny hygienik
Telefon: 045/ 555 23 01


Ing. Katarína Kramárová, MPH
zástupca generálneho tajomníka služobného úradu
zástupca regionálneho hygienika
Telefon: 045/ 555 23 11


Podávanie sťažností

a) Ako možno podať sťažnosť:
Sťažnosť možno podať:
Písomne na adrese: Regionálny úrad verejného  zdravotníctva, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen
Ústne do záznamu: na ktoromkoľvek odbornom oddelení
Elektronickou poštou: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

b) Čo musí sťažnosť obsahovať:
Sťažnosť musí obsahovať nasledovné údaje:
 • Ak je sťažovateľom fyzická osoba: Meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa.
 • Ak sťažnosť podáva právnická osoba: Názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať
 • Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké
  nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.
c) Ústna sťažnosť:
Zamestnanec, ktorý sťažnosť prijal, vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní písomný záznam o ústnej sťažnosti ( viď príloha č. 1 ). Pokiaľ nebude sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti spolupracovať alebo sa bude domáhať činnosti v rozpore s právnymi predpismi zamestnanec nie je povinný záznam vyhotoviť. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, zamestnanec takúto sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, zamestnanec záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.

d) Sťažnosť podaná elektronickou poštou:
Sťažnosť podaná elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná elektronickou poštou, sťažnosť sa odloží. Sťažnosť podaná elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť.

e) Pokiaľ sťažnosť podá viac sťažovateľov spoločne:
Pokiaľ nie je v sťažnosti uvedené komu sa majú písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti doručovať, písomnosti sa zašlú sťažovateľovi, ktorý je uvedený ako prvý a uvádza údaje uvedené v bode b).

Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú.
 
 

ZÁKON Č. 355/2007 Z. Z. O OCHRANE, PODPORE A ROZVOJI VEREJNÉHO ZDRAVIA

A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

ORGANIZÁCIA A VÝKON VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
§ 3 ods. 1 Orgány verejného zdravotníctva
  1. Orgánmi verejného zdravotníctva sú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
   • a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”),

    b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len “úrad verejného zdravotníctva”),

    c) regionálne úrady verejného zdravotníctva,

    d) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

    e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

    f) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

    g) Slovenská informačná služba.

§ 6 Regionálne úrady verejného zdravotníctva
  1. Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.
  2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik.
  3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
   • a) zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,

    b) riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,

    c) vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,

    d) plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11,

    e) nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach podľa § 48 ods. 3,

    f) vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,

    g) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,

    h) povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,

    i) vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,

    j) prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,

    k) vedie register rizikových prác ( § 31 ods. 6),

    l) zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny.


  1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa odseku 5 v oblasti radiačnej ochrany
   • a) rozhoduje o návrhoch podľa § 13 ods. 5 písm. b),

    b) vydáva povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 45 ods. 3,

    c) vydáva povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly, ak vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 45 ods. 5,

    d) vykonáva štátny zdravotný dozor a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

    e) prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty podľa § 56 a 57,

    f) vykonáva monitorovanie radiačnej situácie,

    g) vyhľadáva pracoviská a zariadenia, na ktorých sa môžu vyskytnúť opustené rádioaktívne žiariče alebo zvýšené prírodné ionizujúce žiarenie a ich prevádzkovateľom poskytuje informácie o rizikách a o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany a kontroluje ich dodržiavanie,

    h) poskytuje verejnosti informácie o zabezpečení radiačnej ochrany a o rizikách spôsobených ožiarením a odborné poradenstvo o radiačnej ochrane osobám, ktoré prišli do kontaktu s rádioaktívnym žiaričom alebo boli ožiarené.


  1. Vo veciach radiačnej ochrany je príslušným orgánom verejného zdravotníctva
   • a) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave v územnom obvode Bratislavského kraja,

    b) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v územnom obvode Nitrianskeho kraja,

    c) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v územnom obvode Banskobystrického kraja a v územnom obvode Žilinského kraja,

    d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach v územnom obvode Košického kraja a v územnom obvode Prešovského kraja.


  1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja okrem činností uvedených v odseku 3
   • a) odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v kraji,

    b) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v §15 ods. 3,

    c) zabezpečuje laboratórne činnosti pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v kraji,

    d) vykonáva a vyhodnocuje kontrolu zaočkovanosti na úrovni kraja.


  1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vedie aj centrálny register prenosných ochorení v Slovenskej republike a peľovú informačnú službu.

 1. Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú pôsobnosť podľa odsekov 3, 4 a 6, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 7).
§ 13 Posudková činnosť
  1. Posudková činnosť na účely tohto zákona je proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.

  1. Orgány oprávnené podľa osobitných predpisov rozhodnúť vo veciach, ktoré posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, rozhodnú až po vydaní kladného záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva; to neplatí, ak ide o schvaľovanie podľa osobitného predpisu.

  1. Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko k
   • a) územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predložené,

    b) územným plánom a k návrhom na územné konanie,

    c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,

    d) návrhom na určenie osobitného režimu území,

    e) návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.


  1. Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva
   • a) rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,

    b) schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu,

    c) rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania,

    d) rozhoduje o návrhoch na zotavovacie podujatia,

    e) rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,

    f) rozhoduje o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,

    g) rozhoduje o návrhoch na umiestňovanie nových potravín a výživových doplnkov na trh,

    h) rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov, na zmenu ich použitia a na činnosti, ktoré môžu mať za následok vystavenie zamestnancov biologickým faktorom,

    i) rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín,

    j) rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,

    k) rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,

    l) rozhoduje o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov,

    m) rozhoduje o návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác (§ 31 ods. 6),

    n) rozhoduje o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov.


  1. V oblasti radiačnej ochrany
   • a) úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o

     1. návrhoch na umiestnenie a výstavbu jadrového zariadenia,

     2. návrhoch na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,

     3. návrhoch na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky,

     4. návrhoch na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby jadrového zariadenia, počas uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, počas prevádzky jadrového zariadenia a počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,

     5. návrhoch na nové technologické postupy pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky,

     6. návrhoch na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok na výstavbu a zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby alebo prevádzky pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať alebo sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu s rádioaktívnymi žiaričmi, na ktoré vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva,

     7. návrhoch na výnimočné ožiarenie pri činnostiach vedúcich k ožiareniu,

     8. návrhoch vnútorného havarijného plánu jadrových zariadení,

     9. návrhoch na používanie stavebných výrobkov na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1 000 hodín počas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov pri prekročení smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v),

     10. návrhoch na distribúciu balenej pitnej vody a návrhoch na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou pri prekročení smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v),

     11. návrhoch na typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívne kontaminovaných zariadení,

     12. návrhoch na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie úrad verejného zdravotníctva,

    b) regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, rozhoduje o

     1. návrhoch na výstavbu a zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby pracovísk, na ktorých sa budú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,

     2. návrhoch na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,

     3. návrhoch na stavebné a technologické zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany na pracoviskách, na ktorých prevádzku vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,

     4. návrhoch na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,

     5. návrhoch na dodávanie pitnej vody pri prekročení smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v).


  1. Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanoviská podľa odseku 3 písm. b) až e) a rozhoduje o návrhoch podľa odseku 4 na základe žiadosti, ktorá obsahuje
   • a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,

    b) doklad o oprávnení na podnikanie,

    c) meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,

    d) dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie.


  1. Príslušný orgán verejného zdravotníctva rozhoduje o návrhoch podľa odseku 5 na základe žiadosti, ktorá obsahuje
   • a) údaje podľa odseku 6 písm. a),

    b) doklad o oprávnení na podnikanie,

    c) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu pre radiačnú ochranu (ďalej len “odborný zástupca”), ak bol určený,

    d) opis navrhovanej činnosti,

    e) dokumentáciu.


  1. Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia.

 1. Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odseku 5 písm. a) prvého bodu je 60 dní; vo zvlášť zložitých prípadoch môže úrad verejného zdravotníctva predĺžiť túto lehotu o 60 dní. Predĺženie lehoty oznámi úrad verejného zdravotníctva žiadateľovi písomne a bezodkladne.
§14 Poradenská činnosť
  1. Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú poradenskú činnosť v oblasti podpory a ochrany zdravia, zriaďujú a prevádzkujú poradenské centrá ochrany a podpory zdravia.

  1. Cieľom poradenských centier ochrany a podpory zdravia je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu života s využitím vedecky overených poznatkov a metód z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva.

  1. Všeobecné poradenstvo pozostáva z aktívneho vyhľadávania a stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických neprenosných ochorení a zo sprostredkovania informácií zrozumiteľnou formou o zásadách správneho spôsobu života a motivácie k pozitívnym zmenám pri predchádzaní najzávažnejším chronickým neprenosným ochoreniam.

  1. Špecializované poradenstvo je zamerané na prevenciu najzávažnejších neprenosných ochorení ovplyvňovaním rizikových faktorov životného štýlu, najmä fajčenia, nedostatočnej fyzickej aktivity, nesprávnej výživy, obezity a stresu.

 1. Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia zabezpečujú individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo.
ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR
§ 54
  1. Štátny zdravotný dozor je dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

  1. Štátny zdravotný dozor podľa odseku 1 vykonávajú zamestnanci úradu verejného zdravotníctva, zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. d) až g) zamestnanci alebo príslušníci týchto orgánov (ďalej len “osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor”), ktorí sa pri výkone štátneho zdravotného dozoru preukazujú služobným preukazom.

  1. Štátny zdravotný dozor v objektoch vyžadujúcich fyzickú bezpečnosť a objektovú bezpečnosť môžu vykonávať osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor vždy až po udelení súhlasu štatutárnym orgánom správcu objektu a ak sa preukážu aj platným osvedčením na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia najmenej Dôverné.

 1. Orgány verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad zdravými pracovnými podmienkami koordinujú svoju činnosť s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.
§ 55
  1. Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená
   • a) požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú predmetom štátneho zdravotného dozoru,

    b) vstupovať na pozemky, do prevádzkarní, zariadení a objektov, ktoré súvisia s predmetom štátneho zdravotného dozoru, a požadovať potrebné sprevádzanie,

    c) odoberať vzorky v množstve a v rozsahu potrebnom na vyšetrenie a vykonávať ich odborné posúdenie,

    d) vykonávať zistenia vrátane potrebnej fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov,

    e) požadovať informácie, údaje, vysvetlenia, podklady, nazerať do príslušných dokladov,

    f) ukladať na mieste výkonu štátneho zdravotného dozoru opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.


  1. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa odseku 1 písm. f) sú
   • a) zákaz výroby, manipulácie alebo uvádzania do obehu výrobkov, ktoré odporujú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia,

    b) príkaz na stiahnutie výrobkov z obehu, ak predstavujú riziko vážneho poškodenia verejného zdravia,

    c) príkaz na zneškodnenie výrobkov podľa písmena a) pri preukázaní ich zdravotnej škodlivosti,

    d) zákaz používania zdraviu škodlivej vody ako pitnej vody, ak nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona a osobitného predpisu,

    e) zákaz využívania vody na kúpanie, ak nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona a vykonávacieho predpisu podľa § 62 písm. e),

    f) zákaz používania prístrojov a zariadení, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí,

    g) nariadenie uzatvorenia prevádzky alebo jej časti na potrebné obdobie, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušenie tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, ktoré môže mať bezprostredne za následok riziko vážneho poškodenia zdravia ľudí,

    h) zákaz výroby a uvádzania do obehu zdraviu nebezpečných potravín, pokrmov alebo iných výrobkov,

    i) nariadenie vykonania špeciálnych meraní, analýz alebo vyšetrení na účely hodnotenia zdraviu škodlivých faktorov a ich vplyvu na verejné zdravie.


  1. Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor pri uložení opatrenia podľa odseku 2 je povinná o uložení opatrenia vyhotoviť zápisnicu s poučením o možnosti podať námietky podľa odseku 4 a jedno vyhotovenie zápisnice odovzdať tomu, komu bolo opatrenie uložené.

  1. Proti uloženému opatreniu na odstránenie zistených nedostatkov sú prípustné námietky, ktoré nemajú odkladný účinok. Námietky možno podať písomne do desiatich dní od uloženia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov orgánu verejného zdravotníctva, ktorého zamestnanec alebo príslušník (§ 54 ods. 2) opatrenie uložil.

 1. Príslušný orgán verejného zdravotníctva je povinný o námietkach podľa odseku 4 rozhodnúť do 15 dní od ich doručenia. Proti rozhodnutiu o námietkach sa nemožno odvolať.
§ 56 Priestupky
  1. Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto
   • a) sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu,

    b) nevykoná nariadenú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov,

    c) sa nepodrobí nariadenej izolácii alebo nestrpí nariadený zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad alebo sa nepodrobí nariadeným karanténnym opatreniam,

    d) nevykoná nariadené opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,

    e) sa nepodrobí nariadenému zákazu alebo obmedzeniu výkonu povolania z dôvodu ochorenia na prenosné ochorenie alebo podozrenia na prenosné ochorenie,

    f) nesplní nariadené opatrenie pri mimoriadnych udalostiach podľa § 48 ods. 3,

    g) nespolupracuje s úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení nariadených opatrení na predchádzanie ochoreniam,

    h) poruší oznamovaciu povinnosť alebo povinnosť poskytnúť informácie podľa § 51 ods. 1 písm. c),

    i) sa nepodrobí v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam alebo diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok alebo iných prípravkov, liečeniu prenosných ochorení, izolácii alebo karanténnym opatreniam,

    j) neinformuje o svojom akútnom prenosnom ochorení alebo o svojom bacilonosičstve pri prijatí do zariadenia, v ktorom sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, do zariadenia sociálnych služieb alebo do zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

    k) nezabezpečí ako zástupca dieťaťa plnenie niektorej z povinností podľa § 51 ods. 1 a 2,

    l) vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné podľa ustanovení tohto zákona osvedčenie o odbornej spôsobilosti, bez takéhoto osvedčenia.


  1. Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 50 000 Sk a v blokovom konaní do 3 000 Sk. Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 10 000 Sk.

  1. Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1písm. d) až g). Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.