Vyhľadávanie

Osobný úrad
Vedúci: Ing. Viera Palajová
Telefón: 045/ 555 23 52

Oddelenie má štyri referáty:
 • referát dispečingu, BOZP, PO, sekretariátu, podateľne a kontroly
 • referát zdravotníckj informatiky a štatistiky
 • referát financovania
 • referát prevádzky a dopravy
Náplň práce odsobného úradu:
 • plniť úlohy, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov
 • zabezpečovať uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov
 • zabezpečovať pracovné vzťahy zamestnancov
 • prijímanie zamestnancov a skončenie pracovného pomeru
 • spracovanie mzdovej agendy
 • vzdelávanie zamestnancov, evidencia vzdelávania
 • sociálna politika v organizácií
 • uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Náplň práce referátu dispečingu, BOZP, PO, sekretariátu, podateľne a kontroly:
 • práca dispečera motorových vozidiel
 • práca referenta BOZP, PO
 • práce na sekretariáte úradu
 • práca v podateľni úradu
 • práca kontrolóra úradu
Náplň práce referátu zdravotníckej informatiky a štatistiky:
 • Zdravotnícka informatika a štatistika zabezpečuje prevádzku výpočtovej techniky a spracováva vybrané štatistické a demografické údaje za spádovú oblasť
Náplň práce referátu financovania:
  A ) Rozpočet
 • Zabezpečuje spravovanie rozpočtových prostriedkov úradu v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách) a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle príslušných opatrení MF SR.
 • Vypracováva návrhy rozpočtu na jednotlivé rozpočtové obdobia podľa platnej rozpočtovej klasifikácie ( druhovej, organizačnej, funkčnej, ekonomickej ).
 • Rozpisuje v informačnom systéme Štátnej pokladnice ( ďalej len IS ŠP ) v module rozpočtový informačný systém ( ďalej len RIS ) a podmodule – ZORO záväzné limity a záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu určené pre úrad kapitolou ministerstva až na podpoložky ekonomickej klasifikácie.
 • Vypracováva register investícií v RIS - ZORO.
 • Predkladá žiadosti o úpravy rozpočtu a vykonáva tieto úpravy cez IS ŠP RIS v podmodule úprav rozpočtu ( ďalej len MÚR ) prostredníctvom evidenčných listov úprav rozpočtu ( ďalej len ELÚR ).
 • Vykonáva finančné hospodárenie s rozpočtom podľa pravidiel rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
 • Vykonáva rozbory čerpania bežných a kapitálových výdavkov podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
 • Zabezpečuje predbežnú finančnú kontrolu hospodárenia úradu.
 • Vyhotovuje výročné správy z oblasti ekonomiky.
 • Vyhotovuje príslušné štatistické výkazy.
  B ) Finančné účtovníctvo
 • Zabezpečuje účtovanie skutočností o výdavkoch, príjmoch, nákladoch, stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele záväzkov a majetku (ďalej len účtovné prípady).
 • Vykonáva účtovanie účtovných prípadov v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • Dodržuje postupy účtovania a účtovné metódy v zmysle Opatrenia MF SR č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky.
 • Zabezpečuje účtovanie účtovných prípadov z oblasti príjmov a výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie podľa podpoložiek v programe L.E.A. UAFALAN v module účtovníctvo.
 • Zabezpečuje evidenciu a kontrolu došlých a odoslaných faktúr v programe L.E.A. UAFALAN v module účtovníctvo.
 • Zostavuje štvrťročné uzávierky.
 • Zostavuje ročnú účtovnú závierku k ultimu kalendárneho roka.
 • Vyhotovuje výkazy ku dňu účtovnej závierky.
 • Zabezpečuje spracovanie výkazov v IS ŠP Man-ex - výkazníctvo.
 • Zabezpečuje bezhotovostný platobný styk cez IS ŠR v module Man–ex – riadenie výdavkov tak, aby bola v súlade s účtovaním účtovných prípadov podľa rozpočtovej klasifikácie podľa podpoložiek na výdavkovom účte a príjmových účtoch úradu a na mimorozpočtových účtoch – sociálny fond a depozitný účet.
 • Zabezpečuje hotovostný styk s VÚB a pokladničnú činnosť v rámci organizácie.
 • Vykonáva evidenciu vybraných pokút a ich odvody.
 • Pripravuje podklady k inventarizácií majetku a záväzkov.
 • Zabezpečuje uschovávanie úplných zoznamov o všetkých uskutočnených účtovných prípadoch.
 • Zabezpečuje vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými smernicami.
  C ) Oblasť správy majetku
 • Podľa príslušných ustanovení zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správe majetku štátu) zabezpečuje nakladanie s majetkom štátu v správe organizácie, jeho ochranu, vyradenie, likvidáciu a vypracováva návrh rozhodnutia o prebytočnosti majetku štátu a neupotrebiteľnosti majetku štátu v správe RÚVZ.
 • Vypracováva a predkladá na schválenie návrhy zmlúv o prevode správy majetku štátu, o výpožičke a pod.
 • Vykonáva evidenciu stavu a pohybu majetku v programe VEMA v module evidencia majetku
 • Vypracováva zápis o zaradení alebo vyradení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
 • Vypracováva podklady a vykonáva inventarizáciu majetku štátu v správe RÚVZ
 • Zabezpečuje a organizuje dodávky tovarov, prác a služieb podľa požiadaviek  zamestnancov na zabezpečenie činnosti úradu.
 • Kontroluje v spolupráci so zamestnancom, ktorý zadal požiadavku na obstaranie tovarov, služieb a prác, vecné plnenie dodávky.
Náplň práce referátu dopravy:
 • Referát dopravy zabezpečuje dopravu a prepravu osôb, tovarov a materiálu.
Voľné štátnozamestnanecké miesta sú zverejnené na:   Ponuka práce
 
 
RÚVZ Zvolen vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na zákazku:
„ Stavebné práce - Zatepelnie výťahovej šachty“ v termíne do 13.9.2019.
Podrobnejšie informácie sú uverejnené v priloženom dokumente:
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky súbor na stiahnutie

VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE  CENOVEJ  PONUKY   „ Nové osobné motorové vozidlo“

TERMÍN  DO 30.06.2019

Z A D Á V A N I E   Z Á K A Z K Y   
zadávanej podľa §117 zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoVO)

Výzva na predloženie cenovej ponuky súbor na stiahnutie
Technická špecifikácia zákazky súbor na stiahnutie
Príloha č.1 návrh - uchádzača plnenia kritérií   súbor na stiahnutie